Så kan Envix Nords unika metod att hantera sulfidjord spara miljön och kapa kostnader vid stora byggprojekt

Sulfidjord är vanligt förekommande i Sverige, och kan ge upphov till miljöproblem när den grävs upp och kommer i kontakt med syre. Miljöteknikföretaget Envix Nord har utvecklat metoder för att i stor skala neutralisera och stabiliserasulfidjord – vilket sparar både miljö och kostnader.

Hantering av sulfidjord innebär både tekniska och miljömässiga utmaningar. I kontakt med syre bildas surt vatten som i sin tur ger miljöstörningar som att metaller lakas ur jorden.

Detta är en verklighet som inträffar vid stora infrastrukturprojekt då jordmassor grävs ut och flyttas.

Enda tillståndsgivna anläggningen
Miljöteknikföretaget Envix Nord har utvecklat metoder för att i stor skala återvinna sulfidjord för anläggningsändamål. Detta genom att neutralisera och geotekniskt stabilisera den.

Arbetet sker vid företagets anläggning i Umeå, som också är den enda tillståndsgivna i sitt slag i Sverige. Metoden används bland annat inom Trafikverkets projekt vid Västra länken i Umeå.

– I projektet med Västra Länken i Umeå har denna unika miljötekniska lösning möjliggjort återvinning av stora volymer sulfidjord. Materialet ses som en naturresurs som nyttiggörs i anläggningsändamål istället för ett avfall som läggs på deponi, vilket också sparar pengar för problemägaren i form av minskade deponiavgifter, säger Sten Fernerud, vd på Envix Nord.

Forskningsprojekt om sulfidförande bergmaterial
Just nu ansvarar och leder Envix Nord ett tvåårigt forskningsprojekt med titeln ”Utveckling av effektiva och relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande metallförande sulfidmineral” som finansieras av Trafikverket.

– Vi har spetskompetens och erfarenhet inom utredningar och behandling av just sulfidförande jord- och bergarter, säger Sten Fernerud.

Envix Nord har i dag 21 medarbetare, och utgör en unik mix av forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer.

– Tillsammans har vi har god insikt i naturens komplexitet, marknadens villkor och myndigheternas krav. Det gör att vi kan föreslå, projektera och genomföra praktiska lösningar som ger största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad, avslutar Sten Fernerud.

 

Läs mer på: www.envix.se

Envix Nord AB är ett svenskt familjeägt, miljöteknikföretag med kontor i Umeå och Stockholm samt ett landsomfattande nätverk av framstående samarbetspartners inom våra verksamhetsområden. Vi erbjuder miljötekniska lösningar med innovationer inom avfall, bergmaterial, mark och vatten.