Essity vill utveckla den svenska inkontinensvården

Kraven på hållbart byggande ökar samtidigt som städerna behöver förtätas för att rymma fler människor och verksamheter.
Inkontinens är en av våra största dolda folksjukdomar och inkontinensvården står inför en rad utmaningar. För att sättet att upphandla inte ska medföra att leverantörer utvecklar produkter utifrån upphandlingstaktiska vinster lyfter Essity frågan om värdeskapande upphandling av inkontinensvård.

Över en halv miljon svenskar över 65 år lider av mer eller mindre omfattande inkontinensproblem. Trots detta har området låg prioritet bland beslutsfattare och politiker i Sverige – något som det globala hygien- och hälsobolaget Essity vill ändra på genom att belysa frågan kring värdeskapande upphandling av inkontinensvård.

– Målsättningen med en upphandling är att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel. Inom vård och omsorg är fokus på den totala kostnaden viktig – inte bara enskilda delar. Upphandlingen måste säkerställa att rätt patient får rätt produkt vid rätt tillfälle, säger Ingrid Sannum, Commercial Director Sweden.

Hon berättar att värdet bör mätas så nära användandet som möjligt och att vi bör ställa oss frågan hur vi kan säkerställa att inköp av inkontinenshjälpmedel och vårdens behov går hand i hand.

– För oss är det viktigt att upphandlingen görs på ett sådant sätt att leverantörerna fokuserar på lösningar utifrån individens och vårdens behov och ingenting annat.

En arbetsmiljöfråga
Det är inte bara patienten som drabbas när omhändertagandet och inkontinensvården inte fungerar. Ingrid Sannum berättar att den fysiska utmaning som det innebär att lyfta, bädda rent och tvätta i större omfattning av vad som egentligen behövs leder till en försämrad arbetsmiljö för vårdpersonalen.

– Bristfällig vård kan dessutom leda till överförbrukning av inkontinensprodukter, vilket både är onödigt kostsamt och dåligt för miljön då avfallet blir större än nödvändigt.

Att säkerställa att varje person ges en individuellt utformad inkontinensvård med goda rutiner för toalettbesök i kombination med utprovade och anpassade skydd skapar enligt Sannum stort värde för såväl patient som personal.

– Med relativt små insatser är det möjligt att förändra inkontinensvården och förbättra patientens livskvalitet. Vi vill öka kunskapen om hur vården kan förbättras och uppmuntra till samtal kring vad som konkret kan göras på kommunal-, landstings- regions- och statlig nivå för att utveckla den svenska inkontinensvården.

Presenteras av:

- Ungefär 530 000 personer över 65 år lever med mer eller mindre omfattande inkontinensproblem.

- Ungefär 80 procent av alla boende på särskilda boenden lider av inkontinens och använder dagligen någon form
  av inkontinenshjälpmedel.

- Majoriteten av de som lider av inkontinens är kvinnor. 10–30 procent av alla kvinnor över 70 år har problem.

- 1/3 patienter undviker till och med att berätta om sina problem för sin läkare.

- Studier visar att upp till 800 000 personer lever med inkontinensproblem.

- Alla har rätt att bli utredda i Sverige, men bara ca 50 procent blir det.

Läs mer här