Digitalt verktyg sänker tröskeln till behandling av barnobesitas

Antalet barn som drabbas av obesitas ökar, men runtom i landet vittnar sjuksköterskor och läkare om att det saknas medel för att täcka vårdbehovet. I dag använder flera kliniker Evira, ett digitalt verktyg som bekämpar barnobesitas med hjälp av objektiv datainsamling – men regionerna behöver hjälpa till med en ersättningsstruktur för att kunna stötta fler.
– Evira har sänkt trösklarna för att kunna göra förändring, säger Ulla Andersson, Verksamhetschef på Capio Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Zinkensdamm.

I Sverige är cirka 15 procent av fyraåringar överviktiga och bland tioåringar har cirka 9–10 procent obesitas.* Barn med obesitas kan vara i behov av adekvat behandling för att minska risken för följdsjukdomar – men tidigare har vården saknat verktyg för detta.

Överträffar traditionella metoder
Barnsjuksköterska Anna Rösmark på Capio Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Zinkensdamm berättar att hon i bästa fall träffade barnet var tredje månad. Sedan mars har de använt det digitala verktyget Evira, som överträffar traditionella metoder i kliniska studier och praktik genom att möjliggöra snabb återkoppling mellan familjer och vårdgivare.
– Nu följer vi patientens utveckling digitalt, vilket gör det lättare att få koll och visa kontinuitet mellan besöken, säger hon.

 Evira är en digital plattform i vilken familjerna dagligen automatiskt laddar upp barnets behandlingsresultat utan att själva se barnets vikt. Familjerna får se hur graden av obesitas förändras vilket direkt ger förståelse för behandlingen och belyser effekten av att förändra specifika vanor. Vårdpersonalen kan följa kurvor och utveckling på distans. Detta leder till färre vårdbesök per patient, smidig kommunikation och individanpassade åtgärder.

Barnsjuksköterskan Marika Åkerlund berättar att Evira nu har skapat tydliga team inom vikthälsan.
– Alla inblandade är mer förberedda när patienten kommer, då vi tillsammans följt utvecklingen sedan det senaste besöket. Det är avgörande att ha ett tvärdisciplinärt team, men ska man få effekt behövs lättförståeliga och pedagogiska hjälpmedel. Jag skulle säga att Evira även gör personalen mer engagerad, särskilt när man ser resultat.

Nya riktlinjer ställer krav
Riktlinjer från Socialstyrelsen och det nationella vårdprogram som släpps i vår ställer ökade krav på personal som arbetar med barnobesitas. Ulla Andersson, Verksamhetschef på Capio Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Zinkensdamm, konstaterar att det krävs motivation för patienten att göra de här förändringarna: man behöver ha tid, kompetens och hemmonitoreringsmaskiner.

– Med Evira har trösklarna blivit lägre och relationen bättre; oavsett hur långt bort patienten bor kan den få en nära och jämlik vård och kontakt. Barnobesitas är en epidemi som vi behöver få bukt med och hemmonitorering används mycket för andra sjukdomar – varför inte utveckla arbetssättet även här? Vår regions lyhördhet har gjort att vi kan arbeta med digitala verktyg som bidrar till bättre hälsa och underlättar personalens och patienternas vardag. Denna lyhördhet behöver finnas överallt, avslutar hon.

Läs mer på evira.se

*https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/obesitas/fetma-hos-barn/