En hållbar tillväxt av Sveriges försvar

Utmaning: En krigsorganisation som ska växa från 60 000 till 90 000 personer, från 5000 till 8000 värnpliktiga plus fem nya regementen och en ny flygflottilj. Första steget av nyetableringarna ska vara klara redan detta år och allt ska vara klart 2025 med en budget som utökas från 60 miljarder till drygt 80 miljarder. Dessutom ska tillväxten vara så hållbar som möjligt och leverera en ökad militär förmåga.

På uppdrag av riksdag och regering ska försvaret av Sverige stärkas. Det innebär förstärkningar av både det civila och det militära försvaret för ett mer motståndskraftigt totalförsvar. 

För Försvarsmakten innebär Totalförsvarsbeslutet 2020 en snabb tillväxt med nya förband, rekrytering av nya medarbetare och fler värnpliktiga som ska mönstra och genomföra sin utbildning. Tillväxten är komplex och innebär både möjligheter och utmaningar. 

Nödvändig och välkommen satsning
– Den satsning som görs på Sveriges försvar är både nödvändig och välkommen. Vår utökning av både grundorganisation och krigsorganisation leder bland annat till ett ökat behov av investeringar i infrastruktur. Här är tillgången till övnings- och skjutfält avgörande för Försvarsmaktens möjlighet att nå de uppsatta målen under perioden, säger generallöjtnant Johan Svensson, Försvarsmaktens produktionschef.

Försvarsmakten ska i slutet av 2020 ha etablerat flera nya regementen runt om i Sverige. På flera av platserna behöver ny mark köpas och nya byggnader byggas, på några orter finns redan infrastruktur på plats.

– Den tillväxt vi nu genomför kommer successivt att leda till en ökad försvarsförmåga, en förmåga som bättre ska hantera den osäkra omvärldsutveckling som pågår. Nu lägger vi grunden för framtidens försvar. Vi har ett stort ansvar att leva upp till de förväntningar som finns på Försvarsmakten, konstaterar Johan Svensson.

 

Tillsammans för en klimatneutral försvarssektor 2045
Den tillväxt som Försvarsmakten nu påbörjat för att stärka försvaret av Sverige inkluderar hållbarhetsperspektivet.

– Försvarsmakten står enig med andra myndigheter och aktörer: För att kunna möta de globala utmaningarna krävs ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor. Vi tar frågorna på stort allvar och följer alla delar av de riktlinjer vi fått av regering och riksdag, säger Naznoush Habashian, Försvarsmaktens hållbarhetschef.

Myndigheten arbetar intensivt tillsammans med övriga försvarsmyndigheter för att sektorn ska bidra till en hållbar utveckling kopplat till hållbarhetens tre fundament (miljö, socialt och ekonomiskt). Arbetet omfattar bland annat klimatfrågor, biologisk mångfald, arbetsmiljö, upphandlingsfrågor, jämställdhet och cirkulär ekonomi.

– Genom ett nära samarbete inom försvarssektorn hjälps vi åt att identifiera utmaningar, hitta lösningar och driva utveckling framåt. 

Innovationer och forskning för framtidens försvar
Omvärlden förändras ständigt vilket skapar nya förutsättningar för verksamheten. Med långa ledtider krävs även en långsiktig planering för att kunna hantera morgondagens utmaningar.

– Redan 2017 genomfördes flera framgångsrika provflygningar med JAS 39 Gripen med inblandning av fossilfritt bränsle. Försöken har varit framgångsrika och visar att det är möjligt att utveckla nya drivmedel som ett bidrag till att uppnå klimatneutralitet 2045, berättar Naznoush Habashian.

Kontakt:
Du kan lära känna Försvarsmakten på våra kanaler: