Handlingsfrihet, motståndskraft
och samverkan är fundamentet
för ett tryggt Sverige

Omvärldsförändringarna medför att Försvarsmakten verkar i en alltmer komplex säkerhetspolitisk situation. Både civil och militär närvaro på Östersjön ökar kontinuerligt, samtidigt som internationella spänningar påverkar även de nordiska länderna. Situationen ställer höga krav på försvaret och stärker behovet av goda internationella samarbeten och ett välutvecklat totalförsvar på hemmaplan.

I spåren av Coronapandemin är omvärldsläget än mer oförutsägbart. Generalmajor Lena Hallin, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, konstaterar att hotbilden blir allt mer komplex med hårdnade stormaktskonkurrens inom flera sektorer.

– Vi behöver förbereda oss på att möta ett förändrat globalt säkerhetspolitiskt läge.

Det som försvårar ytterligare med en komplex hotbild är att; det blir allt vanligare med informationsoperationer, cyberattacker och liknande för att nå sina mål. Karaktären på konflikter har förändrats, vilket suddar ut gränserna mellan inre och yttre hot.

– Must identifierar, analyserar och rapporterar de yttre hot som riktas mot Sverige. Den nya lagen om säkerhetsskydd har gett oss bredare mandat. En annan viktig pusselbit är samverkan, såväl nationellt som internationellt. Det är så vi kan möta de rådande hotbilderna, säger hon.

Östersjön ett viktigt område
Fartygschefen på HMS Helsingborg, Anders Hecker är väl insatt i förhållandena runt Östersjön. Området är av stort intresse och det är många nationer som regelbundet övar eller spanar där.

– När jag kastar loss är vi alltid insatsberedda och genomför ständigt skarp sjöövervakning.

För HMS Helsingborg är den viktigaste uppgiften att skydda och försvara Sveriges integritet och vara landets ögon och öron på plats. Den primära uppgiften är att kunna agera mot eventuella överträdelser av svenskt sjöterritorium. En viktig del i övervakningen är det internationella samarbetet och gemensamma övningar.

– Genom att öva tillsammans och dela information med andra nationer skapar vi förtroende och bygger en bättre lägesbild över Östersjön.

Generalmajor Michael Claesson, Generalmajor Lena Hallin (foto: Niklas Ehlén, Försvarsmakten), fartygschefen Anders Hecker

Handlingsfrihet och motståndskraft
Vikten av ett starkt försvar är alltså stor. Generalmajor Michael Claesson, chef för Inriktningsavdelningen, sammanfattar det hela i två ord: handlingsfrihet och motståndskraft.

– Försvarsmakten är en del i statens handlingsfrihet för att hantera Sveriges säkerhet. Det inkluderar såväl ett starkt militärt försvar som ett starkt civilt försvar.
Motståndskraften handlar om att alla samhällssektorer axlar sitt ansvar, tillsammans behöver vi bygga ett robust försvar som är krigsavhållande.

– Ska staten ha en full verktygslåda behövs många instrument i harmoni och balans. Det kan kosta att vara förberedd för värsta tänkbara scenario, men hellre att ha den beredskapen än att stå oförberedd.

Presenteras av:
Försvarsmakten

Tillsammans försvarar vi Sverige

Sveriges försvarsmakt ska försvara landet och värna vår säkerhet, frihet, självständighet. Försvaret av de värden vi håller högt pågår varje dag, året runt. Det är kärnan i Försvarsmaktens uppdrag – i dag och i morgon, i fred, kris och krig.

Tillsammans med andra bygger vi ett starkare försvar och en stabilare omvärld. I vår uppgift ingår också att – tillsammans med det övriga totalförsvaret –stå rustade för att klara kriser och om det värsta händer, ett krig.

Läs mer på www.forsvarsmakten.se