Stort behov av nya behandlingar mot psykisk ohälsa

Fler än 300 miljoner människor världen över lever med någon av de stora psykiatriska diagnoserna depression, schizofreni eller bipolär sjukdom. Även om det finns många effektiva läkemedel är det fortfarande många patienter som inte blir hjälpta eller får svåra biverkningar. Det svenska forskningsbolaget Gabather nyttjar ny kunskap om hur signaler överförs i hjärnan för att utveckla helt nya läkemedel som ska kunna hjälpa fler patienter.

För den drabbade och dess anhöriga innebär psykisk ohälsa ofta ett stort lidande. Förutom psykiska symptom som ångest, oro, nedstämdhet eller vanföreställningar får de flesta patienter som lider av psykisk ohälsa också en nedsatt kognitiv förmåga med försämrat minne och försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga.

– Kunskapen inom området ökar hela tiden och bilden blir mer och mer komplex kring vad det är som verkligen bidrar till den psykiska ohälsan och varför vissa blir hjälpta av läkemedel och andra inte. De behandlingar som finns idag har revolutionerat livet för många människor, samtidigt vet vi att väldigt många fortfarande saknar effektiva behandlingar. Vi ser därför hur viktigt det är med fortsatt forskning som vår, som försöker angripa problemen på nya sätt, säger Michael-Robin Witt, vd på Gabather.

De stora läkemedelsgrupperna inom psykiatrin idag verkar huvudsakligen genom serotonin-, dopamin- eller GABA-systemen som alla är involverade i att föra över signaler i hjärnan. De flesta läkemedel utvecklades för många decennier sedan och slår brett mot systemen, vilket förklarar de problem med biverkningar som många patienter upplever. Ytterligare en utmaning är att det tar lång tid, ofta flera veckor, innan behandlingarna får någon effekt.

– Vi fokuserar vår forskning och läkemedelsutveckling på GABA-systemet. De två ämnena GABA och glutamat måste finnas i rätt balans, och cirka 90 procent av all signalöverföring som sker i hjärnan sker tack vare ett väl utbrett nätverk av receptorer i GABA/glutamatsystemet. Mer och mer forskning tyder på att en obalans där har en betydande roll i flera psykiatriska diagnoser och de senaste åren har fokuset särskilt riktats mot GABA-systemets roll i kognition, depression och schizofreni, säger Michael-Robin Witt.

Gabathers forskare har identifierat molekyler som justerar GABA-systemets aktivitet på ett helt nytt sätt och mycket mer träffsäkert än vad dagens läkemedel gör. Forskningen är fortfarande i ett tidigt skede, men de resultat som forskarna sett hittills stärker bilden av att nya sätt att modifiera GABA-systemet kan bli ett viktigt tillskott i framtida behandlingar av psykisk ohälsa. Gabather har redan kunnat visa att deras första läkemedelskandidat tas upp väl i kroppen och att biverkningsprofilen är gynnsam. Nästa steg är en klinisk studie i patienter som lider av kognitiv nedsättning i samband med depression.

– Inlärningsförmåga och minne är två viktiga komponenter som ofta försämras kraftigt vid depression vilket påverkar möjligheterna att bli frisk. Det här är något som det inte pratas så mycket om, men som är viktigt att adressera. Det är också viktigt att vi försöker hitta nya vägar att förbättra psykisk hälsa och vi hoppas att vår forskning kan bidra till ökad förståelse för sjukdomarnas komplexitet och i förlängningen också nya potentiella behandlingar, säger Michael-Robin Witt.

Om de första studierna i patienter blir framgångsrika väntar troligtvis fler forskningsstudier där man testar om Gabathers läkemedelskandidater kan vara effektiva mot schizofreni och psykos.

– Vi ser ett stort intresse från de globala läkemedelsbolagen för att hitta nya angreppssätt, så mycket talar för att vår forskning kan tas vidare och på sikt göra stor skillnad för många patienter. Vårt forskarteam jobbar hela tiden hårt för att så ska ske. Det behövs för att vi ska kunna bromsa den negativa utvecklingen med ökande psykisk ohälsa världen över, säger Michael-Robin Witt.

Läs mer om Gabather här

Presenteras av:

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskningsledarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. Gabather är noterat på First North Growth Market.