Till vänster, Anders Edsjö, överläkare vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik i Region Skåne och co-chair för GMS Solida tumörer. Till höger, David Gisselsson Nord, professor vid Lunds universitet och överläkare för Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik i Region Skåne samt co-chair för GMS Barncancer.

Pilotprojektet som förbättrar barncancervården

Sjukvården har blivit allt bättre på att säkerställa diagnos och behandla cancer. För barn med cancer har chanserna att överleva ökat drastiskt de senaste decennierna. Genomic Medicine Sweden (GMS) driver sedan 2021 ett pilotprojekt tillsammans med Barntumörbanken som ger alla barn med cancer i Sverige jämlik tillgång till de mest moderna diagnosmetoderna.

Inom projektet analyseras alla barnets gener, så kallad helgenomsekvensering, oavsett cancerdiagnos. Analysresultaten är en viktig grund för att öka kunskapen och förbättra behandlingsplanerna. Informationen från projektet samlas i nationella Barntumörbanken, en resurs med stor nytta för både kliniker och forskning.

– Projektet gör metoder som tidigare bara använts inom forskningsprojekt tillgängliga för rutinsjukvården. Den kraftsamlingen som behövts för att få alla delar på plats har möjliggjorts av ett nära samarbete mellan alla aktiva inom barncancerfältet och den analyskapacitet som bland annat med hjälp av så kallade Genomic Medicine Center byggts upp inom den regionala sjukvården, säger Anders Edsjö, överläkare vid Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik i Region Skåne och co-chair för GMS Solida tumörer.

Jämlik tillgång till diagnostik över hela landet
GMS mål är att alla barn i Sverige som drabbas av cancer, oavsett bakgrund, demografi och socioekonomiska förutsättningar, ska få tillgång till helgenomsekvensering i vården. David Gisselsson Nord, professor vid Lunds universitet och överläkare för Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik i Region Skåne samt co-chair för GMS Barncancer konstaterar att arbetet går framåt men att det finns mycket kvar att göra.

– Det vi kan se så här långt är att resultaten från den utökade satsningen på barncancer kommer ge viktig lärdom även för det framtida arbetet med bred genetisk diagnostik vid vuxencancer. För majoriteten av de patienter som i dag genomgår helgenomsekvensering, bidrar metoden avsevärt till att sätta rätt diagnos. Hos många hittas också specifika markörer för nya cancerbehandlingar, säger han.

Arbetet med helgenomsekvensering av barn med cancer har nu kommit in i ett kritiskt skede där en långsiktig och stabil finansiering saknas. På sikt behöver regionerna inkludera dessa analyser i rutinsjukvården.

– Hittills har finansieringen från Barncancerfonden och Socialdepartementet gjort detta möjligt, men nu pågår en viktig dialog kring hur projektet ska fortsätta. Får vi ett fortsatt stöd kan vi driva detta unika svenska initiativ med helgenomsekvensering direkt vid insjuknandet vidare. Det kan vässa diagnostiken ytterligare och förhoppningsvis rädda fler barn, så det gäller att blicka framåt, avslutar David Gisselsson Nord.

Läs mer på genomicmedicine.se

Om GMS
• Nationell satsning av sju regioner och sju universitet, i nära samverkan med nationella forskningscentret SciLifeLab, patientorganisationer, näringsliv och myndigheter.
• Utvecklar och samordnar införandet av avancerade genetiska analyser i rutinsjukvård i hela landet.
• Finansieras av Vinnova och GMS parter, med flertalet separata anslag.

Läs mer på genomicmedicine.se