Bengt Randén, direktör i Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Bättre förutsättningar för rektorernas pedagogiska ledarskap

Göteborgs Stad förbättrar just nu förutsättningarna för rektorerna att skapa en bättre skola. Bland annat genomförs en engångsavskrivning för de skolor som har ett ekonomiskt underskott samt en ny organisation av skolorna.
– Då ökar vi rektorernas möjlighet att fokusera på det pedagogiska ledarskapet, för att kunna stärka kvaliteten i undervisningen. Det leder också till en mer likvärdig skola, säger Bengt Randén, direktör i Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

De skolor som har skulder får dessa avskrivna, medan de som har ett överskott får behålla det.

– Istället för att ägna tid åt att göra ekonomiska anpassningar av verksamheten kan vi låta rektorerna fokusera på att stärka undervisningen, till exempel genom att skapa förutsättningar för lärarna att lära av varandra och utveckla sin pedagogik tillsammans, säger Bengt Randén.

Kollegialt lärande
I den nya organisationen kommer stadens skolenheter att bli större men färre genom att skolenheter på samma adress slås samman. Det ökar möjligheten kollegialt lärande.

– Genom större skolor med fler lärare får lärarna kollegor inom samma ämnesområden att lära av och samarbeta med. Är man ensam kemilärare på en skola så är utrymmet för kollegialt lärande litet. Här sker nu en förbättring, säger han.

Bättre ledning och styrning
Med förändringen minskar också antalet direktrapporterande lärare per rektor till cirka 25, vilket ska leda till bättre styrning och ledning av verksamheten genom kortare beslutsvägar och bättre dialog mellan chef och medarbetare.
Med stärkta ledningsteam uppnås flera fördelar.

– Rektorer och biträdande rektorer leder tillsammans skolan, tar stöd av varandra och delar resurser vilket underlättar planeringen av verksamheten när man kan dela specialsalar, stödresurser och kompetenser. Det kan man inte göra när man är ensam på en liten skola, avslutar Bengt Randén.

 

Om Göteborgs grundskoleförvaltning
Ansvar: kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, förskoleklass och kulturskola.
Budget 2021: 8,8 miljarder.
Antal elever: Cirka 47 000 på totalt 138 kommunala grundskolor.
Ny skolorganisation från höstterminen 2021 består av fyra utbildningsområden och 76 skolområden.
Kontakt: Tel: 031-365 09 60, e-post: grundskola@grundskola.goteborg.se