– Arbetar vi tillsammans kan vi vända utvecklingen och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken Finansiering. / Alexander C. Hedvall, klimatstrateg på Handelsbankens hållbarhetsavdelning.

Klimatfrågan - Handelsbanken tar sina kunder från idé till handling

Allt fler vill bidra till att vända den negativa klimatutvecklingen och gör medvetna val med hållbarhet i fokus. Detta gäller även finansbranschen. Med ledord som låg risktolerans, lokalt engagemang och långsiktiga kundrelationer har hållbarhet varit väl förankrat i Handelsbankens kultur under många år. Bankens pågående arbete med att bidra till den nödvändiga klimatomställningen ser man som en naturlig fortsättning på en lång tradition.

Om Parisavtalets mål om nettonollutsläpp av växthusgaser ska kunna uppnås, krävs en omställning av den globala ekonomin. Omställningen består av många pusselbitar, där en viktig sådan är att energiproduktionen så snart som möjligt går mot noll utsläpp, samtidigt som energieffektivitet måste öka - inte minst för fastigheter. Det menar Alexander C. Hedvall, klimatstrateg på Handelsbankens hållbarhetsavdelning.

Handelsbanken tog under 2021 flera viktiga steg på hållbarhetsområdet. Bland annat publicerades en första klimatrapport rörande utlåning och man satte ett klimatmål – att nå nettonollutsläpp så snart som möjligt och senast 2040. Målet gäller hela koncernen och omfattar utlåning, leasing och investeringar såväl som bankens egen verksamhet.

Handelsbanken har även satt upp ett ambitiöst mål specifikt för hållbar utlåning - senast 2025 ska 20 procent av bankens finansieringsvolym bestå av grön finansiering, social finansiering eller finansiering som bidrar till en mätbart hållbar omställning hos låntagaren.

Stort intresse för energieffektivisering av fastigheter
Energieffektivisering är högt prioriterat hos Handelsbankens kunder och en ny undersökning visar att 20 procent av de tillfrågade funderar på att investera i energibesparande åtgärder under det närmaste halvåret, för att på så vis minska sina boendekostnader. Det finns också ett stort intresse för att miljöcertifiera befintliga byggnader i samband med renovering, något som kan bidra till en värdeökning och ökad attraktionskraft som hyresvärd, men också kan underlätta anpassningen till kommande regelverk.

Förändring kräver samarbete
Klimatfrågan kan inte kan lösas av enskilda aktörer utan kräver samarbete och samordning. Ett sådant exempel är det samarbete som Handelsbanken inlett med Sweco för att erbjuda bankens fastighetskunder kartläggning, råd och stöd i deras hållbarhetsomställning. Baserat på behov och förutsättningar rekommenderar Sweco lämpliga åtgärder och investeringar, som sedan kan finansieras genom Handelsbankens gröna lån.

– Fastighetsbranschen står för runt en femtedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige och nästan hälften av elförbrukningen. Det går alltså att göra stor skillnad genom att se över sin energiförbrukning, något som förstås är jätteviktigt när vi står inför påtagliga klimatförändringar med allvarliga konsekvenser. Arbetar vi tillsammans kan vi vända utvecklingen och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken Finansiering.

En kund som nappat på det kombinerade erbjudandet från Handelsbanken och Sweco, är Husab.

- Finansiering är en avgörande del för att kunna utveckla hållbara lösningar inom byggbranschen. Vi ser ett stort behov av att utveckla hållbarhet och återbruk inom, framför allt, renovering av fastigheter. Sverige ligger långt framme när det gäller nybyggnation, men vi måste nu sätta fokus på det som redan är byggt. Att få möjlighet att utveckla det tillsammans med Handelsbanken och Sweco är en fantastisk möjlighet för oss, säger Johan Sjölander, vd på Husab.

Läs mer här!