Haninges förskolor och skolor skördar nya framgångar genom fokus på kvalitet

Haninge i södra Stockholm sticker ut bland svenska kommuner för sin snabba resultatutveckling i skolan och som populär arbetsgivare bland lärare och lärarstudenter. Bakom framgångarna ligger ett intensivt kvalitets- och utvecklingsarbete inom både förskolan och skolan.

En skola för alla, där barn och elever får chansen att nå sin fulla potential oavsett förutsättningar. Det är ett övergripande mål för Haninges kommunala förskolor och skolor. Och på senare år har utbildningsförvaltningen tagit flera kliv framåt för att omsätta målet till praktik.

Sedan 2017 har grundskolorna växlat upp sitt systematiska kvalitetsarbete och jobbat utifrån en gemensam modell från Skolverket, som de anpassat utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner.

– Det viktigaste är att våra barn och elever får chans att utvecklas samt mår bra och är trygga i skolan. Genom att alla skolor följer samma modell har vi skapat ett gemensamt språk och en kultur som gör det möjligt att med kraft utveckla verksamheten för barnens bästa, säger Jannica Andreasson, tillförordnad verksamhetschef för grundskolan.

En förskola i framkant
Även förskolorna har drivit ett framgångsrikt kvalitetsarbete som väckt intresse hos andra skolkommuner och arbetssökande. Mycket handlar om att skapa en ”tillsammanskultur”.

– Vi jobbar med nätverk inom hela organisationen för att få en gemensam bild av förskolornas behov och kunna lära av varandra. Och vi är måna om att nya medarbetare ska känna sig välkomna. Det sker genom mentorskap och nätverk där de får ta del av vår barnsyn, som innebär att vi utgår från barnets intressen och behov i vår pedagogik, säger Åsa Harge, verksamhetschef för förskolan.

Satsningarna inom utbildning har lett till att kommunen hamnat på undersökningsföretaget Universums rankning över bästa arbetsgivare inom skolvärlden.

– Vi ser effekt av vårt välutvecklade kvalitetsarbete. Trenden är positiv för alla våra resultat, avslutar Jannica Andreasson.

 

 

Om utbildning i Haninge kommun
I Haninge finns ett brett utbud av både kommunala och fristående för- och grundskolor. Kommunen rymmer också en av landets största och modernaste gymnasieskolor, Fredrika Bremergymnasiet.
Kommunen följer regelbundet upp hur förskolan och skolan lyckas med att stimulera barns utveckling och lärande för sitt förbättringsarbete.

Läs mer om Haninges skolor här