Flytande vindkraft kan motverka energiutmaningarna

Svenska Hexicon har sedan 2009 utformat flytande vindkraft i utvecklingens absoluta framkant. Nu tar Hexicon sina omfattande erfarenheter från internationella vindparksprojekt och siktar på att stärka hemmamarknaden.
– Sverige har en energiutmaning som avsevärt försvårar målsättningen om nettonollutsläpp. Samtidigt har vi utmärkta förhållanden för flytande vindkraft, betonar vd Marcus Thor.

Inledningsvis tillhandahöll Hexicon fundamentlösningar för vindkraft på djupt vatten. Detta är kompetens företaget besitter än idag, men verksamheten har utvecklats till att också inkludera projektutveckling. Intresset för den här sortens förnybara lösningar är stort på många håll i världen; Hexicon utvecklar projekt i både Sydkorea och i Skottland, men i Sverige är havsbaserad vindkraft ännu i sin linda.

– Politiska beslut styr energiutvecklingen. Det var därför först för drygt ett år sedan som vi såg tillräckliga politiska signaler för att våga ta språnget och etablera verksamhet på hemmaplan. För närvarande ser vi över strategiskt lämpliga platser för svenska parker, i samverkan med vår partner Aker Offshore Wind, berättar Marcus.

Bra svenska förhållanden
De svenska kusterna, i synnerhet mot Östersjön, har bra förhållanden för flytande vindkraft. Eftersom det rör sig om ett innanhav är vågornas storlek mindre, samtidigt som vindarna är goda. För att fortsätta arbeta mot nettonollutsläpp behöver Sverige dra nytta av denna potential.

– Samhället kommer att kräva oerhört mycket mer el. I norra Sverige finns en överkapacitet, men denna el kommer inte övriga Sverige till gagn. Antingen behöver samhället bygga ut stamnätet – vilket tar lång tid och kräver enorma investeringar – eller lokaliserar vi energiproduktionen dit där den behövs.

Kan flyttas bort från kusterna
Marcus förklarar att det i synnerhet är i södra Sverige och i vissa isolerade regioner som behovet är särskilt stort, men konstaterar samtidigt att utrymmet många gånger inte räcker till. Här kommer den flytande vindkraften verkligen till sin rätt.

– Det senaste decenniet har flytande vindkraft förädlats och testats i full skala med utmärkta resultat. Eftersom den kan placeras ute på djupt vatten är man inte begränsad av bottendjup, utan kan välja var det blåser mest och därmed flytta ut parkerna från kusten. Resultatet blir stabilare och högre medelvindar, med ökad produktion och verkansgrad som följd. En bonus är att man också får bort turbinerna ur synfältet, så att man lättare samexisterar med andra sakägare och näringsidkare.

Patenterad teknik för dubbla turbiner
Sammantaget innebär detta att flytande vindkraft innebär ett långsiktigt hållbart alternativ för storskalig och stabil energiproduktion – där den behövs. Som om det inte vore nog belyser Marcus emellertid ytterligare innovativa möjligheter med Hexicons lösningar.

– Med vår patenterade teknik TwinWind kan vi installera två turbiner på samma fundament. Det drar ner den geografiska yta som tas i anspråk. Det reducerar även mängden kabel som läggs på havsbotten, vilket medför både kostnadsfördelar och minskad miljöpåverkan. Fundamentet är därtill stabilt nog för att ha potentialen att integrera även andra lösningar, såsom vågkraft eller metoder för syresättning av Östersjön. Det är oerhört spännande teknik, avslutar han.

Läs mer om möjligheterna med flytande vindkraft

 

 

Hexicon utvecklar flytande vindkraftparker och konstruerar flytande vindkraftplattformar med flera turbiner. Företaget grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

www.hexicon.eu