Djur på svenska gårdar spelar roll

Djur i lantbruk är en viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart kretslopp. Genom att vi i Sverige har bra odlingsmarker där djuren får beta, producera gödsel och bibehålla en hög integrering mellan mejeri- och köttindustri har vi unika förutsättningar att driva ett av världens mest hållbara lantbruk.

Sveriges natur lämpar sig väl för jordbruk med bra betesmarker där det inte är möjligt att odla. Produktionen av vegetabilier är dessutom beroende av en bra växtföljd och djuren behövs för att bevara den biologiska mångfalden. Scan vill nyansera bilden av djur i lantbruk och visa på Sveriges unika förutsättningar för att driva ett utav världens mest hållbara lantbruk.

– Precis som alla livsmedelsproducenter har vi ett ansvar och vi driver ett ambitiöst klimatarbete och är stolta över att Sverige är ett föregångsland. Vi har goda förutsättningar för en hållbar djurhållning som bidrar till biologisk mångfald, en av de positiva aspekter som ofta glöms bort i debatten. Tillsammans med bönderna arbetar vi systematiskt och kontinuerligt för att ställa om till en hållbar köttproduktion, säger Maria Larsson, Director Quality & Environment på HKScan i Sverige.

Nettonollutsläpp 2040
HKScan har som mål att inom den egna verksamheten ha nettonollutsläpp år 2025 och ett mål att det 2040 även gäller för hela värdekedjan från gård till konsument. För att nå målen har de startat Gårdsinitiativet i samarbete med bönder där ambitionen är att arbeta för klimatpositiva effekter av köttproduktionen. Inte mindre än 100 åtgärder finns med på listan som ska öka miljöfördelarna och samtidigt gå hand i hand med lönsamheten av produktionen. Det handlar t ex om mer effektiv energiförsörjning, minskad vattenanvändning och övergödning samt att öka den biologiska mångfalden.

– De ligger i de flestas intresse att arbeta för ett hållbart lantbruk. Vi är fokuserade på målen och har en gemensam målbild i hela värdekedjan. Åtgärderna anpassas från gård till gård där vi är samarbetspartner och rådgivare för att föra hållbarhetsarbetet framåt och dela goda exempel mellan gårdarna, säger Maria Larsson.

Läs mer om Gårdsinitiativet här

Cirkulärt lantbruk i ladugården på Snöborg gård
På Snöborg Gård i Dala-Järna bedrivs potatisodling och nötköttsproduktion och ingår i Gårdsinitiativet. På gården finns två vattenkraftverk och en av Dalarnas största solcellsanläggningar. Förutom resterna från det egna potatispackeriet utfodras djuren med drav från Kopparbergs bryggeri och deg- och pizzaspill från Orklas fabrik i Vansbro.

Att matsvinnet kan användas som foder istället för att bli till organiskt avfall är en viktig pusselbit i kretsloppet. Gödsel från djuren läggs tillbaka på åkrarna för att ge jorden och skördarna näring. Snöborg visar att djuren är en viktig del av kretsloppet i jordbrukslandskapet och kan ge många goda exempel på hur man bidrar till samhället med både livsmedel, energi och cirkulära flöden.

Ambition att sluta kretsloppet på Halla gård
Halla gård har ambitionen att bli en av Sveriges första fossilfria gårdar med ett slutet kretslopp. Allt foder odlas på gården och gödseln försörjer gårdens egen biogasanläggning. Resterna blir näring till gårdens grödor. Biogasen producerar den värme och el som gården behöver och mer där till.

Med genomtänkta lösningar på varje del av gården minskas verksamheten och köttets klimatpåverkan. Att producera biogas av gödsel reducerar utsläppen av växthusgaser markant samtidigt som det bidrar med förnyelsebar värme och el. Att dessutom inte behöva använda konstgödsel minskar klimatutsläppen.

Från en gård med hållbarhet nära hjärtat - Scan

Livsmedelskoncernen HKScan har 7 200 anställda och verkar i länderna runt Östersjön.

I Sverige är företaget mest känt för varumärkena Scan och Pärsons.

Företaget ska nå netto noll från gård till konsument senast 2040 och jobbar aktivt med att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan.