Det nya heltidsschemat på Tallbohovs vård- och omsorgsboende i Jär-fälla ger mer utrymme för de äldre och personalen att göra saker till-sammans, som att bara sitta ner och prata över en kopp kaffe eller gå en promenad. På bilden från vänster Mitra Benjapour, verksamhetschef, Helena Myöhänen, biträdande verksamhetschef och Erik Larsson, un-dersköterska.

Järfällamodellen – den bästa äldreomsorgen genom satsning på medarbetarna

Järfälla har tidigare varit en kommun med en ung befolkning. Nu ökar antalet äldre. Det innebär att behovet av nyrekryteringar till vård och omsorg är stort, och detta i ett läge när det är svårt att få tag i utbildad personal. För att möta dessa utmaningar genomför Järfälla kommun flera ambitiösa satsningar på medarbetarna i äldreomsorgen.

Enligt en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal ska alla som jobbar deltid i äldreomsorgen erbjudas heltidstjänster senast 2024. Järfälla går ett steg längre. Där har kommunfullmäktige beslutat att heltid ska vara norm i äldreomsorgen och att alla nyrekryteringar ska vara heltidstjänster.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och höja statusen på yrket genom att inte bara erbjuda heltidsanställningar utan även utbildning till under-sköterska för dem som inte har det, säger Lennart Nilsson, kommunal-råd och ordförande i äldrenämnden.
Till skillnad från många andra kommuner, ger Järfälla medarbetarna möjlighet att utbilda sig till undersköterska genom heltidsstudier på betald arbetstid. Till hösten kommer det även att erbjudas stöd i svenska språket genom språkhandledare på vård-och omsorgsboendena och språkskola för medarbetare i hemtjänsten, egen regi.
– Vi vill underlätta för medarbetarna att lyckas med sin kompetensut-veckling. Både Äldreomsorgslyftet och språkskolan sker i samarbete med Lärcentrum i Järfälla, vilket möjliggör smarta skräddarsydda lös-ningar, säger Anneli Lagerberg, avdelningschef på socialförvaltningen, vars erfarenhet och idéer till stor del ligger till grund för det som kommit att bli Järfällamodellen.

Pilotprojekt på två äldreboenden
Tallbohovs och Olovslunds vård- och omsorgsboenden var först ut på Heltidsresan som startade i oktober 2021, och som syftar till att införa heltidsanställningar för personalen i äldreomsorgen.
– Heltidsresan är Järfällas egen modell där vi inte bara tittar på sche-maläggning utan också ger medarbetarna ökade förutsättningar att orka arbeta mer. Vi har bland annat infört tid för reflektion och återhämtning på arbetstid, berättar Mihaela Vuksanovic, projektledare.
Två timmar i månaden får medarbetarna tid att reflektera och en timme i månaden är deras välmående i fokus med föreläsningar, yoga, promenader eller någon annan hälsofrämjande aktivitet.
– Den här förändringen görs tillsammans med medarbetarna. Reflektions-tiden är till för att medarbetarna ska kunna utvärdera arbetssituationen och utbyta erfarenheter, fortsätter Mihaela.

Bättre scheman ger tid för återhämtning
Erik Larsson, undersköterska på Tallbohov, uppskattar förändringarna.
– Vi har reflekterat över arbetssituationen tidigare också, men det blir mer struktur i det nu – alla får komma till tals i arbetsgruppen och vi har även börjat koppla den dagliga verksamheten till vår värdegrund.

När man nu implementerar satsningarna har det blivit viktigt att också se över schemaläggningen.
– I och med att fler går upp till heltid har vi utökat grundbemanningen och kunnat ta bort långpass. Medarbetarna får mer tid till återhämtning och fritid – det är lättare att få ihop livspusslet helt enkelt, säger Mitra Bejan-pour, verksamhetschef på Tallbohov.

En givande roll
Alla dessa satsningar ska i förlängningen leda till att den enskilde blir mer nöjd och känner sig delaktig.
– När de äldre mår bra och har en meningsfull tillvaro så gör vi medarbe-tare också det, säger Erik.
Han har nyligen utbildat sig till undersköterska och valt att gå upp till heltid i samband med Heltidsresan och vill gärna poängtera hur givande det är att arbeta i äldreomsorgen.
– Man fokuserar ofta på utmaningarna i det här yrket, men det är otroligt roligt också. Det är en väldigt givande roll att ha, att vara någons stöd. Jag är glad att jag utbildat mig till undersköterska. Det är bra att jobbet professionaliseras och att det blir en skyddad titel.

Järfällas tio vård- och omsorgsboenden har cirka 300 anställda och totalt, inklusive hemtjänsten, arbetar närmare 700 personer inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige i Järfälla har beslutat att alla nyrekryteringar inom äldreomsorgen ska vara heltidstjänster. I Järfällamodellen erbjuds medarbetarna dessutom:
• Schemalagd tid för reflektion
• Hälsoaktiviteter varje månad
• Medarbetarna ges inflytande över schemat
• Möjlighet att utbilda sig till undersköterska
• Språkstöd och språkutbildning i svenska