Över 1000 timmar hälsoutbildning – det är en del i Karlstads kommuns satsning för att motverka den psykiska ohälsan bland barn och unga. Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Marie Hammarberg, nätverksledare för skolkuratorerna, och Anna Enström, skolöverläkare hoppas att utbildningen ska ge eleverna verktyg för att kunna påverka sin egen hälsa både nu och i framtiden.

Så ska Karlstads kommun stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga har länge varit en aktuell fråga, men har hamnat i strålkastarljuset till följd av pandemin. I Karlstads kommun har man under flera år arbetat med området, och nu kraftsamlar man på bred front för att stärka den psykiska hälsan.

Flera aktuella rapporter visar att psykisk ohälsa hos barn och unga ökar, och att den psykiska ohälsan tilltagit ytterligare i samband med restriktioner under pandemin. Anna Carlsson, chef för centrala elevhälsan i Karlstads kommun, berättar om en storsatsning för att stärka den psykiska hälsan hos unga. En satsning som grundas i ett redan långsiktigt arbete.

– Vi behöver ligga steget före och den hälsoutbildning vi nu startar är ett sätt att bli ännu bättre på det förebyggande arbetet, säger hon.

Mer än 1000 timmar hälsoutbildning
Utbildningen ska ges till samtliga elever i Karlstads kommuns grundskolor och består av tre färdiga lektionspass kring fysisk och psykisk hälsa. Lektionerna garanterar likvärdighet på alla skolor och blir underlag för att fortsätta arbetet på egen hand. Även elevernas vårdnadshavare får tillgång till vissa delar av utbildningen.

– Vi pratar om hur man hanterar motgångar och hur man tar hand om sig själv. Eleverna får kunskap och råd om kost, sömn, fysisk aktivitet samt vikten av balans mellan olika hälsofrämjande aktiviteter - så att till exempel skärmtid inte tar överhanden, säger Marie Hammarberg, nätverksledare för skolkuratorerna.

Hälsa och lärande går hand i hand
Att gå ut grundskolan med godkända betyg är en av de mest betydande skyddsfaktorerna för framtida hälsa som helhet. Därför arbetar Karlstad med tidiga insatser som rätt stöd i rätt tid, en förstärkt elevhälsoorganisation och utökad studie- och yrkesvägledning.

– Livet består ju av både med- och motgångar. Stress och oro är jobbiga, men naturliga känslor som vi behöver hitta sätt att hantera. Genom utbildningen får eleverna kunskap och verktyg för att kunna påverka sin egen hälsa både nu och i framtiden, säger Anna Enström, skolöverläkare.

Läs mer om Karlstads arbete här

Centrala elevhälsan i Karlstads kommun är en stödjande funktion till rektorer och skolornas elevhälsa. Här arbetar specialister och verksamhetsutvecklare inom elevhälsans olika områden med ett fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.