Forskning som gör skillnad för barn och unga

Barns och ungas psykiska ohälsa uppmärksammas alltmer, inte minst av de unga själva och deras närstående. Köerna till vården, både till Första linjen och Barn- och ungdomspsykiatrin, är långa. Samtidigt är det viktigt att se barnen och de unga i sitt sammanhang och inte endast fokusera på individuella diagnoser och åtgärder.

Gisela Priebe, professor i psykologi och föreståndare för CBU, berättar:

- För att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och erbjuda stöd och behandling behövs kunskapsbaserade underlag där både det individuella barnet och uppväxtvillkoren beaktas. Annars är risken stor att resurser används på fel sätt eller att insatser inte hjälper. CBU kombinerar akademisk kompetens inom flera olika områden och många forskare har arbetat praktiskt som exempelvis psykolog, socionom, lärare eller sjuksköterska.

Carolina Jernbro är lektor i folkhälsovetenskap och biträdande föreståndare för CBU:

- FN:s barnkonvention har varit lag i Sverige sedan 2020 och handlar om att tillvarata barns och ungas rättigheter i samhället. Ett viktigt inslag är barnens rätt till en god och trygg psykisk hälsa som fortsätter in i vuxenlivet. Vår forskning bidrar med nya kunskaper som sprids till praktiker och beslutsfattare. För oss är samarbeten med till exempel vård, socialtjänst och skola viktiga. Vi vill även lyfta betydelsen av barns och ungas delaktighet både i insatser och i forskningen.

CBU vid Karlstads universitet har funnits sedan 2021 och är en forskningsmiljö med fokus på barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor. CBU arbetar flervetenskapligt med forskare från psykologi, socialt arbete, folkhälsovetenskap, omvårdnad och pedagogik.

Syftet är att genom forskningen medverka till att barn och unga får en bra start i livet, med stöd från både familj och samhälle.

Läs mer på www.kau.se/cbu!