Lönsam affärsmodell – nyckeln till en lyckad omställning

Elektrifieringen är en av vår tids stora kraftsamlingar mot klimatförändringar och omställningen berör alla. Men omställningen baseras på teknikutveckling och är extremt kostsam, vilket gör att få etablerade bolag mäktar med att försvara sin position.

– Bolagens utmaning ligger i ett adaptivt förhållningsätt till affärsmodeller beroende på marknadernas olika förutsättningar, samtidigt som de måste ha en tydlig plan. Företag står sig ofta frågande hur de ska navigera denna omställning, säger Tomas Grendal, affärsstrateg inom energi och elektrifiering, KPMG.

Endast en lönsam affärsmodell är hållbar – Tomas Grendal och Filippa Strandänger lyfter fram att företag behöver säkerställa en tydlig strategi, marknadsfokus, och värdekedjeposition över tid. För att lyckas med omställningen krävs dessutom kompletterande partnerskap tvärs ekosystemet där man samverkar för värdeskapande i relationen till kund, ägare och kapitalmarknad.

Filippa Strandänger, Ansvarig för hållbara finanser, KPMG.                                 Tomas Grendal, affärsstrateg inom energi och elektrifiering, KPMG.

Strategi
Just nu ser vi att det är få etablerade storbolag som har resurser att själva upprätthålla sin nuvarande värdekedjeposition och dagens affärsklimat är fullt av avgörande frågor, som hållbarhet och digitalisering. Det är affärsmässigt inget nytt då en långsiktigt hållbar affärsmodell alltid har inneburit ett aktivt förhållningssätt till marknaden och omvärlden.

– Men till följd av tvärsgående teknikutveckling som ger överlappande värdekedjor är det viktigare än någonsin att agera utifrån en tydlig strategi, säger Tomas Grendal.

– Här blir det jätteviktigt med ett faktadrivet förhållningssätt utifrån förutsättningar och även att visa intressenter, som investerare, var man är på väg, säger Filippa Strandänger, Ansvarig för hållbara finanser, KPMG.

Partnerskap
För att framgångsrikt navigera omställningen behövs ofta partnerskap för att uppnå en affärsmodell som klarar av att balansera dagens affär med morgondagens.

– Exempelvis så kräver elektrifiering inom mobilitet ofta partnerskap för att säkra access till teknologi, så som batteri och AI för energieffektivisering och självkörningsfunktionalitet. Utöver det krävs statliga insatser för att säkerställa att utbyggnaden av förnybar elproduktion och laddningsinfrastruktur kompletteras med mer baskraft, exempelvis kärnkraft, och nätkapacitet för att kunna tillgodose efterfrågan samtidigt som klimatmålen möts, säger Tomas Grendal.

Utrullningen av elbilar har stor potential, dock så har bara halva den globala marknaden de ekonomiska och infrastrukturella förut- sättningarna för att anamma helelektrifierade fordon.

Säkerställa relationen till kapitalmarknad och finansiering
I en global ekonomi där befolkningen växer och klimatet är en av våra största risker behöver energikonsumtionen bli effektivare. Energiomställningen med effektivisering och övergången till hållbar elektrifiering är tidskrävande och måste hanteras på ett sofistikerat sätt. Här har finansiell sektor och kapitalmarknaden en viktig roll.

– Vi träffar många aktörer som har tydliga klimatmål, både absoluta och forskningsbaserade. I en studie vi tagit fram över världens 250 största bolag rapporterar 46 procent att de har mål om nollnettoutsläpp. Vi ser att utmaningen för många aktörer är hur de ska nå målen, givet deras förutsättningar, säger Filippa Strandänger

En förutsättning för att vi ska nå en transformation mot ett mer hållbart klimat är att kapital allokeras till hållbara affärsmodeller och att lösningar för klimatomställningen finansieras.

– För kapitalmarknaden handlar det om att identifiera och hantera risker och finansiera lösningar. Vad man inte får glömma är även hur effektiv lösningen är och vilken kostnad den har. För den systemförändring som måste ske behöver såväl finansiella som icke-finansiella aktörer ha en tydlig färdplan att agera utifrån, säger Filippa Strandänger.

Bland sina kunder ser KPMG en ökad efterfrågan på att gå från punktanalyser till att löpande agera på interna och externa förutsättningar
– Genom bredare, mer frekvent och mer detaljerad dataanalys hjälper vi bolag att snabbare förstå vad som sker så att de löpande kan ha en mer faktadriven approach. Detta handlar om att kombinera intern data (finansiell, affärs, operativ) med extern data (marknad, klimat, geopolitik) för att underbygga den bästa handlingsplanen, avslutar Tomas Grendal.

Om KPMG

KPMG är ett globalt nätverk med fler än 219 000 revisorer och rådgivare i över 147 länder. Tillsammans är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med en mission att tillsammans med våra kunder skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspeci- fika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG AB består av 2000 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen.

Läs mer på: kpmg.se

Place your billion dollar bets wisely
Towards net zero: How the world’s largest companies report on climate risk and net zero transition