Ambitionerna är höga i Lidköpings stadsutvecklingsplan. Visionen visar staden år 2050.

Stort engagemang när framtidens Lidköping växer fram

Sammankopplad och nära, livfull och rätt sak på rätt plats är huvuddragen i Lidköpings stadsutvecklingsplan. Tack vare en bred och engagerad arbetsprocess med politiker, tjänstepersoner och kommuninvånare är grunden lagd för stadens fortsatta utveckling.

Ett levande centrum, bättre möjligheter att cykla, fler bostäder och närhet till vatten och grönska. Det är några av ambitionerna Lidköpings nya stadsutvecklingsplan.

– Lidköping ska växa, men det ska bli mer Lidköping, inte bara en större stad. Stadsutvecklingsplanen ger oss kunskap om vilka värden vi ska värna i den befintliga staden och verktyg för att utveckla den, säger Martin Björklund, trafikplanerare och en av projektledarna för planen.

Stadsutvecklingsplanen är en fördjupning av kommunens översiktsplan från 2018. Redan när arbetet med den startade var ambitionen tydlig: stor politisk enighet måste råda kring en plan som ska hålla betydligt längre än en mandatperiod. Därför har arbetsprocessen varit både bred och engagerande, och den har under flera år involverat tjänstepersoner, politiker, myndigheter och organisationer.

Den breda medborgardialogen var en framgångsfaktor i arbetet med stadsutvecklingsplanen. Genom att spela ett speciellt framtaget brädspel fick barn lämna sina synpunkter på hur de vill att Lidköping ska utvecklas.

Framtidsverkstan en framgångsfaktor
Även Lidköpingsborna själva har spelat en viktig roll i arbetet med stadsutvecklingsplanen. Under ett par månader genomfördes Framtidsverkstaden: en medborgardialog där kommunens tjänstepersoner och tidvis även politiker fanns på plats i en galleria i centrala Lidköping för att ta emot kommuninvånarnas frågor och synpunkter. Gensvaret blev högt över förväntan: totalt lämnades över 1200 förslag in. För stadens politiker innebär den breda förankringen en trygghet i det fortsatta arbetet.

– Framtidsverkstan gav oss skjuts för hela resan. Jämfört med andra planer så är de ställningstaganden och strategier vi ser i stadsutvecklingsplanen konkreta och skarpa – våra politiker har varit modiga. Planen förmedlar en tydlig bild över hur vi vill att staden ska utvecklas, något som hjälper oss i dialogen med framtida exploatörer, säger Maria Nordqvist, planstrateg och projektledare för stadsutvecklingsplanen.

Stadsutvecklingsplanen lägger grunden för Lidköpings fortsatta utveckling. Redan idag finns bra strukturer med vatten och grönt i centrala staden, men det finns också förbättringsområden.

Grönstruktur viktig för utvecklingen
Hållbar utveckling, såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt, är en grundpelare i stadsutvecklingsplanen. Engagemanget för hållbarhetsfrågorna har varit stort genom hela processen, och något som aktualiserats är utemiljöns betydelse för social hållbarhet.

– Tillgång till det offentliga rummet är en demokratisk fråga, och i stadsutvecklingsplanen har vi lyft det gröna perspektivet på ett helt annat sätt än i tidigare planer. Det ska bli spännande att se våra analyser och utredningar implementeras, och hur vi medvetet arbetar in de gröna strukturerna från i början i planeringen, säger Elin Lundgren-Alm, kommunekolog.

Lidköping växer och fler vill flytta hit. Läget vid Vänerns södra strand lockar med attraktiva boendemiljöer men även en bred arbetsmarknad och goda pendlingsmöjligheter gör att kommunen attraherar nya invånare. Läs mer om staden och hur den växer på lidkopingvaxer.se eller på lidkoping.se