#förvarjeelev lyfter
undervisningen i Linköping

För tre år sedan tog Linköpings kommun initiativ till ett krafttag vad gällde att förbättra resultaten för kommunens elever. Ett forskningsbaserat utvecklingsarbete förankrat i varje skolas behov och förutsättningar påbörjades, vilket idag har lett till ett fokus på hur undervisningen ska utvecklas för att nå förbättrat resultat för varje elev.

Då Christel Horsak tillträdde som chef för grundskola och förskola i Linköping såg hon att det överlag saknades ett tydligt, systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten, trots att det fanns ett stort engagemang för skolutveckling. Tillsammans med områdeschefer och förvaltningens lektor, Simon Hjort, tog hon därför initiativ till att på bred front föra ut en skolutvecklingsmodell, ”Skolutveckling från mitten”, för att skapa en systemstrategi för utvecklingsarbetet, från huvudman ända in i klassrummet. ”Mitten” syftar på att skolors och förskolors ledningsgrupper, som befinner sig i mitten av styrkedjan, är det nav modellen utgår ifrån.

– Vi samlas under hashtaggarna #förvarjebarn och #förvarjeelev, som kommit att få stor genomslagskraft i kommunen. Det är en spännande resa som redan fått positiva resultat, berättar Christel.

Samverkan är en nyckelfaktor
Utveckling sker ute på skolorna snarare än i centrala utvecklingsprojekt, då alla har olika behov och förutsättningar. Modellen erbjuder därför ett gemensamt ramverk och stöd baserat på evidens för alla skolor, men engagemanget och drivkraften kommer från skolorna som själva formulerar strategier och undersöker effekter.

– Det handlar om att ge varje elev bästa möjlighet att lära sig. Skolornas ledningsgrupper träffas regelbundet; de sporrar varandra för att förbättra undervisningen. Det är större fokus på uppföljning av resultat på individnivå än tidigare och hur de kan förbättras. Vi ser väldigt positivt på skolutvecklingen framöver, avslutar Simon.

www.linkoping.se hittar du fler spännande nyheter om kommunens skolutvecklingsarbete!

Presenteras av:
Linköpings kommun

Kommunala skolor
• 14 675 elever, grundskola
• 4 130 elever, gymnasium

Fristående skolor
• 2 595 elever, grundskola
• 2 162 elever, gymnasium

Linköpings universitet
• 27 000 studenter
• 4 000 anställda
• 1 300 forskare
• 350 professorer
• Innovativa utbildningar och forskning
genom tvärvetenskapligt synsätt
• Teknik, medicin, naturvetenskap,
humaniora, samhällsvetenskap och
utbildningsvetenskap

www.linköping.se