De vill utbilda framtidens socionomer: ”Möjligheterna är många”

En av de utbildningar som ökar mest i popularitet är Socionomprogrammet. På Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, det moderna och internationella lärosätet, är Socionomprogrammet en av universitetets mest populära utbildningar.

Socionomyrket spås vara ett säkert framtidsyrke. En rapport från SACO avslöjar att socionomer inom en femårsperiod väntas möta en liten konkurrens på arbetsmarknaden och Magnus Karlsson, prefekt vid Linnéuniversitet, berättar att personalbehovet av socialsekreterare är högt och att kommuner kontinuerligt utökar sina verksamheter.

För att möta ett framtida behov har landets socionomutbildningar ökat i antal – men den vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö sticker ut. Magnus Karlsson beskriver det som en yrkesförberedande generalistutbildning med programspecifika mål om rättigheter och antidiskriminering samt kritisk analys av det sociala arbetets villkor och utveckling.

– Vi har en utbildning som vi hoppas kan utbilda socialarbetare som kan göra skillnad, säger han.

Forskningsaktiva lärare
Torbjörn Forkby är professor vid Linnéuniversitetet och beskriver socionomprogrammet som forskningsanknutet med många forskningsaktiva lärare.

– Programmet är nära knutet till nationellt framstående forskning kring bland annat migration, barn- och ungdomsfrågor och även generellt socialt arbete. Utbildningen bygger på att lärarlag arbetar tillsammans för att ge studenterna den handlingsberedskap framtidens socionomer behöver.

Vidare poängterar Torbjörn att det handlar om att lära sig förhålla sig till sociala problem och hur de kopplas till samhälleliga förändringsprocesser.

– Våra studenter lär sig förstå hur sociala problem växer fram mellan olika grupper och får en beredskap för att agera medel för att stödja processer där enskilda röster kommer till tals.

Bra boendesituation
Något som även är positivt för Linnéuniversitetets studenter är att studentboenden ligger i närheten av universitetet och i städernas centrum.

– Det ger stor möjlighet att komma in i studentsammanhanget på campus, menar Torbjörn Forkby.

Möjligheterna är många
Varje termin, i Växjö och Kalmar, antas 100 studenter som efter 3,5 år examineras med 210 högskolepoäng. Med socionom som examensbenämning är framtidens vägval flera.

Du kan jobba offentligt, privat eller ideellt och inom bland annat individ- och familjeomsorgen, hälso- och sjukvårdsområdet eller inom skola och kriminalvård.

– Möjligheterna är många, avslutar Torbjörn Forkby.

Presenteras av: