Nästa 130 år av framgång inom gruvbranschen

Sedan starten 1890 har LKAB levererat järnmalmsprodukter för den globala stålmarknaden. Nu fortsätter resan för att säkerställa att bolagets mineraler är morgondagens globala resurser. Hållbarhet är ett begrepp som genomsyrar hela LKAB och som synliggörs genom att visa respekt för människorna, omgivningarna och det historiska arvet, vilka är förutsättningar för verksamheten.

LKAB har varit verksamma i 130 år och det arbete som görs idag handlar om att vi ska använda vår mångfald av kunskaper och erfarenheter – och fortsätta satsa på innovation för att utveckla såväl medarbetare som ny teknik för nästa 130 år av framgång. För att möjliggöra målbilden att arbeta globalt enligt FN:s hållbarhetsmål, agenda 2030, har sju tvärfunktionella ram- och utvecklingsprogram arbetats fram.

AnnChristine Lindgren, sektionschef inom HR, berättar att det inom ramprogrammet Människa & Organisation finns fyra viktiga fokusområden: kompetens, ledarskap, arbetsmiljö och våra arbetssätt. Till exempel ska det livslånga lärandet vara ett etablerat arbetssätt inom organisationen år 2025. En av möjligheterna man såg direkt var att för vissa befattningar ställa om från att söka kompetens externt till att utbilda befintliga medarbetare genom att transformera deras kompetens.

Medarbetaren central i förändringsarbetet
Dialog och ömsesidig förståelse mellan akademi och industri i en omvärld och teknikutveckling som är i ständig förändring är en hygienfaktor för framtida kompetensförsörjning. Samtidigt är möjligheten att utveckla ett befintligt intresse till formell kunskap internt ett bra sätt för arbetsgivaren att motivera och bidra till engagerade medarbetare som vill utvecklas i takt med bolaget.

– Vi tror att medarbetarnas engagemang, nytänkande och ansvar är grunden för ett fortsatt konkurrenskraftigt LKAB. Vi strävar efter att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare med utvecklande karriärmöjligheter. Hos oss handlar det mycket om tillit och förtroende eftersom vi befinner oss i ett innovativt klimat. Man gör inte alltid 100% rätt. Vi vill ha ett inkluderande relationsinriktat ledarskap som bygger på tillit, säger Michael Palo, direktör för affärsområde järnmalm.

Rätt förutsättningar för miljövänlig gruvindustri
Anrikning av malmen som bryts i gruvan förbrukar stora mängder processvatten som behöver hanteras och renas. Halterna av miljöpåverkande ämnen i processvattnet är tillsammans med nya miljökrav och pågående miljötillståndsprövningar utmaningar LKAB jobbar intensivt med. Även de restprodukter som bildas vid reningen av processvattnet måste hanteras.

– Vi jobbar med modellering, simulering och prognoser av kemi och flöden i processvattnet för att säkerställa att det håller en kvalitet som kan återföras i kretsloppet idag och i framtiden. Eftersom det inte finns någon redan färdig lösning att köpa in testar och utvärderar vi teknik i labb och pilotprojekt tillsammans med leverantörer i reningsbranschen. Det är viktigt att tänka långsiktigt och cirkulärt så att det som blir kvar från reningen inte enbart ses som avfall. Vattenkvalitetsfrågor är ett relativt nytt område för oss och det är spännande att vara med och påverka, säger Elsa Peinerud, forskningsingenjör på LKAB.

Forskning och utveckling för framtiden
Med projektet Sustainable Underground Mining har LKAB målet att, tillsammans med ett antal industripartners, sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup, och med HYBRIT-initiativet ska LKAB tillsammans med Vattenfall och SSAB utveckla en fossilfri tillverkningsprocess för stål.

– Det krävs av oss att tillsammans med våra medarbetare arbeta målinriktat och fokuserat för att ligga i framkant med utvecklingen av teknik och processer för att möta framtidens utmaningar, säger AnnChristine Lindgren.

 

Presenteras av:

LKAB omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder. Koncernen rymmer utöver gruvindustri även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Läs mer här