Lantbrukarnas riksförbund vill skapa jämställdhet inom de gröna näringarna

Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag. Inom de gröna näringarna, såsom jord- och skogsbruk, ser verkligheten annorlunda ut. Hos LRF, Lantbrukarnas riksförbund, är jämställdhetsfrågan högt prioriterad.

Det gröna näringslivet står för nästan nio procent av Sveriges BNP men den ojämställdhet som råder inom jord- och skogsbruksnäringen hindrar potentiella affärsmöjligheter och tillväxt. Kvinnor har det svårare än män för att få finansiering för sin entreprenörsverksamhet inom jord- och skogsbruk och tar sällan ut lön. Det i sin tur påverkar sjukpenning, föräldrapenning och pension. 

– Att kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter som företagare och entreprenörer inom de gröna näringarna är en viktig fråga för oss, säger Anders Källström, vd på LRF.

Hos LRF, Lantbrukarnas riksförbund, genomsyrar jämställdhetsfrågan hela organisationen. Policys, planer och strategier har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och andelen kvinnor och män inom verksamheten ska motsvara andelen kvinnor och män som är medlemmar. Andelen kvinnor och män som är förtroendevalda ska även motsvara andelen kvinnor och män som är medlemmar.

I sitt rekryteringsarbete har LRF som mål att alltid ha en manlig och en kvinnlig kandidat för att skapa förutsättningar för en mer jämställd organisation. I dotterbolagens styrelser är uppdelningen 60/40, tre av sju vd:ar i dotterbolagen är kvinnor och bland chefer är kvinnor i majoritet med 55 procent.

Jämställdhetsakademin
Som ett steg för att nå en dagsaktuell och framtidssäkrad jämställdhet driver LRF sedan 2009 Jämställdhetsakademin. Akademin är en tanke­smedja som ska bidra till opinionsbildning, idéutveckling och forskning för att öka företagandet i de gröna näringarna.

– En av forskningsrapporterna har visat hur de ekonomiska strömmarna ser ut i det gröna näringslivet ur ett genusperspektiv. En andra har belyst män och kvinnors förhållande till arbetstid, fritid, hem och familj, säger Anna Lundell, chef för enheten Ledningsstöd på LRF.

Ledarskapsutbildningar
Internt har LRF ett högt ledarskapsfokus. Ledare inom bolaget och deras dotterbolag får gå ett ettårigt ledarskapsprogram med externa konsulter som stöd. Syftet är att skapa en gemensam nämnare för det interna ledarskapet.

Årligen utser LRF även fyra utvalda kvinnor från verksamheten till ett ettårigt internationellt ledarprogram. Utbildningen är välrenommerad och ska ge en spetskompetens och tillgång till ett värdefullt nätverk som är tänkt att skapa nästa generations kvinnliga vd:ar.

#metoo startar whistleblowerfunktion
I samband med debatten om #metoo och som ett förlängt steg i jämställdhetsarbetet etablerade LRF i höstas en whistleblowerfunktion. Funktionen är bland annat tänkt att ge medarbetare och förtroendevalda medlemmar möjlighet att anonymt ta kontakt med en extern, upphandlad leverantör av samtalsstöd som kan hjälpa den som utsatts för trakasserier eller upplevt något avvikande eller illegitimt beteende inom ramen för verksamheten.

För att LRF ska nå sin vision om en mer jämställd verksamhet och en ökad tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft krävs att jämställdhets­arbetet fortsätter att utvecklas.

– Vi har de senaste åren fokuserat ambitiöst på frågan och tack vare detta framgångsrika arbete tagit stora jämställdhetskliv framåt i hela vår organisation, säger Annica de Jong, HR chef på LRF.

Presenteras av: