Pedagogiska verktyg skapar ökad studiero och trygghet i skolan

Bristande studiero är ett vanligt problem som skolpersonal och elever ställs inför. För att ge skolpersonalen bättre förutsättningar att skapa en miljö som ökar lärandet har Luleå Kommun, som en av de första kommunerna i Norrbotten, nu börjat implementera PAX i skolan, pedagogiska verktyg som ger ökad trygghet, delaktighet och ett lugnare klassrum.

PAX i skolan är en samling pedagogiska verktyg som bygger på beteendepsykologi och som bidrar till att skapa en bättre miljö i klassrummet. Luleå Kommun har, sedan ett drygt år tillbaka, börjat implementera PAX i skolan i kommunens låg- och mellanstadieskolor och det är kommunens skolpsykologer som utbildar och handleder lärarna.

– PAX har gett oss ökade förutsättningar att jobba hälsofrämjande och förebyggande på ett helt annat sätt än tidigare, samtidigt som det gett oss skolpsykologer möjlighet att nå många fler elever.­­ Vi har nu drygt 300 elever som får ta del av PAX i skolan-metoden i klassrummet. Vi ser också mycket bra resultat där PAX har införts, där störande och ofokuserade beteenden har halverats, säger Linn Bodlund, skolpsykolog i Luleå Kommun.

Svensk och internationell forskning har visat att PAX i skolan ger ökad studiero, men också att eleverna mår bättre senare i livet. För pedagogerna ger verktygen större möjlighet att bemöta olika moment under skoldagen, som exempelvis att återfå uppmärksamheten från eleverna, fördela ordet jämnt över klassen och reglera ljudnivån i klassrummet.

– Metoden har hjälpt mig att skapa arbetsro och trivsel i klassrummet. Tryggheten har ökat hos eleverna då de vet vad som förväntas av dem då metoden är väldigt konkret och tydlig. Jag tycker att metoden också uppmuntrar barnen till samarbete, att ge och ta beröm och vara sjysta mot varandra, berättar Maria Aspemo, lärare, Benzeliusskolan, åk 1.

 

Fakta om Luleå kommun

Luleå kommun har cirka 14 000 barn och elever i förskola upp till gymnasieskola och Barn -och utbildningsförvaltningen har cirka 3 000 anställda. PAX i skolan började implementeras i klassrummen under 2018 och det är idag 4 skolor, 26 lärare och drygt 300 barn som tagit del av metoden.

Läs mer på www.lulea.se