Trä det nya normala i framtidens samhällsbyggande

Kraven på hållbart byggande ökar samtidigt som städerna behöver förtätas för att rymma fler människor och verksamheter.
– Framtidens samhällsbyggande kräver god hand om både människa, miljö och total-ekonomi. Våra byggsystem möter de förväntningarna, säger Daniel Wilded, produkt-chef på Martinsons, som är ett av Sveriges ledande företag inom byggsystem i KL-trä och limträ.

 

Martinsons har under flera decennier varit en stark drivkraft för utvecklingen av träbygg­andet i Sverige. Projekten har handlat om allt från prisade parkeringshus och Nordens längsta snedstagsbro i trä i Skellefteå till omfattande påbyggnader som Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad och kvarteret Forsete i Umeå.
– För tio år sedan behövdes beställare som vågade gå före, men vi är till stora delar förbi det stadiet nu. Allt fler delar av branschen har egna erfarenheter av att bygga i trä och kan utvärdera tid, kostnad och kvalitet jämbördigt mot andra material.
Trikåfabriken Hammarby Sjöstad. Foto: ROCKWOOL/Mediapsjuth.

Smarta påbyggnader
Samtidigt som inflyttningen till städer ökar ställs också nya krav på förtätning. I Bo­verkets vision för Sverige 2025 står att ”på senare år har diskussionen om förtätning i stället för utbredning blivit allt mer aktuell för att minska belastningen på mer omland och att i stället effektivisera redan ianspråktagen mark och befintlig infrastruktur.”

– Här är stomsystem i KL­trä och limträ utmärkta svar. De är material med hög bärkraft i förhållande till sin vikt och de låga lasterna gör det möjligt att bygga på höjden på befint­liga hus utan dyra stomförstärkningar, säger Daniel Wilded.


Kvarteret Forsete Foto: Malin Grönborg

De 49 nya lägenheterna i kvarteret Forsete i Umeå är ett exempel. Ett annat är Trikå­fabriken i Hammarby Sjöstad, där byggnader från tre olika tidsepoker gjorts om till en sammanhållen, funktionell och inte minst hållbar kontorsbyggnad. Genom ombyggna­tioner och påbyggnationer i limträ och KL­trä ska byggnaden berätta om såväl områdets historia som dess framtid.

På två av de fyra huskropparna har påbyggnader i KL­trä och limträ uppförts, något som resulterat i totalt nio våningar.

– Trikåfabriken ligger i ett trångt och hårt trafikerat kvarter. Genom att bygga med KL­trä­element och limträ med hög prefabgrad kunde vi montera snabbt, vilket minimerade störningarna. Limträets estetiska uttryck spelar också en stor roll för känslan och upplevelsen inne i byggnaden och 80 procent av takens limträbalkar är synliga. Bakom utformningen av Trikåfabriken står Tengbom arkitekter. Utgångspunkten för deras gestaltning är att med rena arkitektoniska uttryck både bevara och samtidigt förstärka byggnadens befintliga kvalitet och industriella karaktär.

Smidig byggprocess
Flexibilitet, låg klimatpåverkan och en smidig byggprocess är även några av orsakerna till att Morö Backe skola i Skellefteå byggdes i trä. Skolan togs i bruk hösten 2018 och byggdes i direkt anslutning till en befintlig skolbyggnad. Den omfattar klassrum för 200 elever från årskurs 7 till 9 samt idrottshall, bibliotek, kök och två matsalar. I byggnadens mitt finns en aula som är öppen upp till taknocken. I leveransen ingick också limträ och Martinsons patenterade fackverkslösning som erbjuder större spännvidder. – Stommen innehåller också betong och stål där det har behövts. Men gemensamt för alla material var den höga prefabriceringsgraden som snabbade på byggprocessen. Se­dan är trä är ett lätt och smidigt material. Det kräver mindre och smidigare kranar vilket underlättar både på byggplatsen och för människor i närheten, säger Daniel.


Morö Backe skola Skellefteå Foto: Patrick Degerman

Största ordern
Just nu arbetar Martinsons bland annat med Skellefteås kulturhus, en nästan 80 meter hög byggnad om 20 våningar. Ordern omfattar 10 000 kubikmeter KL­trä och 2 200 kubikmeter limträ.

– Vi har under många år kontinuerligt utvecklat organisation, arbetssätt och metoder. Det ger en mognad som gjort oss redo för projekt av den här digniteten.


Sara kulturhus Skellefteå Foto: White

Montaget av stommen är indelat i 13 etapper och inleddes i juni. Totalt räknar man med en montagetid på 73 veckor. För Martinsons del innebär projektet inte bara den enskilt största ordern genom tiderna utan också en viktig milstolpe.

– Det flyttar träbyggandet framåt och skapar ett nytt normalläge. Om vi kan bygga 20 våningar i trä på ett smart sätt, varför skulle vi inte bygga ännu fler idrottshallar, skolor och flerbostadshus med stommar i KL­trä och limträ? Jag hoppas att Skellefteås kultur­hus får hela vår bransch att ställa sig precis den frågan. Trä har många fler fördelar än många vet om, säger Daniel Wilded.


Sara kulturhus Skellefteå
De första delarna av stommen till Skellefteås kulturhus har rests.
Väggarna är 18,6 meter höga och tillverkade av KL-trä. Foto: Jonas Westling

Presenteras av: