Grön framtid inom vården med Medclair

Lustgas är en vanligt förekommande smärtlindringsmetod inom förlossningsvården i Sverige, även många andra vårdområden använder den för dess effekter. Lustgas har en positiv patientpåverkan, är enkelt att administrera och patienten får en snabb återhämtning. Dock har gasen en negativ miljöpåverkan om den inte omhändertas, faktum är att 1 kg lustgas motsvarar 298 kg koldioxid i negativ miljöpåverkan. EUs nya klimatmål för 2030 är att minska utsläppen av växthusgas med 55 %, ett mål som sätter stor press på en skarp klimatomställning.

Lustgas är en lätt anestesigas som reducerar smärta och dämpar ångest hos patienten. Den är enkel att administrera, kostnadseffektiv och patientens återhämtning är snabbare mot jämförbara metoder. Lustgasanvändning är vanligt genom hela vårdkedjan; förlossning, barnkliniker och akutmottagningar - områden som alla har stor nytta av lustgasens positiva effekter. Det är en optimal lösning för kliniker som söker en säker och enkel process för sina patienter. Alternativen är ofta mer komplicerade, invasiva och kräver andra resurser av kliniken såsom uppvakningsvård och specialistkompetens. Även om den inte alltid kan ersätta andra metoder, så är fördelarna med lustgasen tydliga.

EUs nya klimatmål
Över hela Europa finns ett ökat fokus på förbättrad arbetsmiljö, gränsvärden för lustgasexponering för vårdpersonal har sänkts. Utöver det så har kraven från myndigheter skärpts gällande minskning av växthusgasutsläpp till atmosfären. Lustgas är en kraftfull växthusgas som behöver omhändertas och destrueras i samband med användning. Lustgas är 298 gånger mer potent än koldioxid och behöver tas om hand i anslutning till användandet. Utmaningen med EUs skarpa målsättning kring miljön kräver en omställning till mindre miljöpåverkande gaser och mer miljövänliga tekniker och processer.

Hållbarhetsarbete blir vanligare och viktigare för varje år. Vårdgivare har redan tidigare sett att konsekventa, genomtänkta strategier avseende planering av tillgängliga resurser sparar tid och pengar samtidigt som det ger en tydlig patientnytta. Oavsett om man är en stor vårdkoncern eller en mindre fristående aktör behövs ett klimatperspektiv i det strategiska arbetet.

Medclairs världsunika lösning
En av de mest intressanta tekniska lösningar inom lustgas är Medclairs patenterade katalytiska process som renar uppsamlad luft till mer än 99 %, där de enda restprodukterna har samma beståndsdelar som vanlig luft. Framtiden för vården är tydlig, det finns en stor vilja till en grön omställning i hela Europa. Medclair har dels en världsunik mobil lösning för att samla upp och destruera lustgas var helst behov av smärtlindring finns, samt centrala enheter som lämpar sig för större miljöer såsom förlossningskliniker eller hela sjukhusavdelningar.

– Trenden inom vården är att gå mot enklare och snabbare anestesimetoder som till exempel lustgas. Det är både enklare, mer effektivt, patienten återhämtar sig snabbt och kan lämna vårdinrättning snabbare än efter andra metoder. Sammantaget är lustgas på frammarsch, säger Medclairs VD Jonas Lundh.

Medclair är ett svenskt greentech bolag som utvecklar säkra och klimatsmarta produkter och processer för att samla upp, mäta och destruera lustgas (N2O). Bolaget är världsledande på att lösa arbets- och utsläppsproblem relaterade till användningen av lustgas.

www.medclair.com