Data från patienter med kognitiva diagnoser möjliggör precisionsvård

Vården tampas med stor resursbrist och en omfattande vårdskuld efter Covid-19. För att lösa pusslet är det centralt att dra nytta av alla tillgängliga verktyg. Meminisse utvecklar lösningar som effektiviserar och preciserar vårdinsatser för kognitivt sjuka människor, för att bidra till såväl patienternas välbefinnande som vårdens rutiner.
– Det är mer relevant nu än någonsin, betonar Mårten Ohlin, grundare och CCO på Meminisse.

Den ökade digitaliseringen inom samhället har lett till stora vinster, vilkas långsiktiga fördelar vi ännu har svårt att förutse. En av dessa är möjligheten att förstärka och förbättra vården med innovativa, digitala verktyg som underlättar vardagen för människor med kognitiva diagnoser. Detta är något Meminisse har tagit fasta på.

– Våra lösningar fungerar som ett paraply för patienter och anhöriga. Genom smarta sensorer och uppkopplade enheter dygnet runt hjälper vi patienter att ta tillbaka kontrollen över sina egna liv på ett tryggt vis. De kan bo kvar i sina hem under en längre period och kan leva ett rikt liv, även med svåra besvär, förklarar Mårten.

Kan bibehålla god hälsa
Med IoT-nätverket Meminisse Home – utvecklad i samråd med Berkley University – och e-hälsoplattformen Meminisse Care bidrar bolaget till att ”vårdsäkra” patienternas hem. Målet med verktygen är dels att patienten ska kunna bibehålla god hälsa mellan sina läkaravstämningar, dels att skapa ett sammanhållet, övergripande patientflöde för vårdpersonalen.

– Data som samlas in upplyser anhöriga och vårdhavare om hur patientens vardag ser ut och hur sjukdomsförloppet utvecklas. Det inkluderar exempelvis sömnmönster, toalettbesök och andra avvikelser i personens beteende.

Identifierar mönster genom data
Detta bidrar till att förutse och förebygga olyckor, samt att indikera på om en hjälpinsats behöver sättas in. Mårten betonar att det även finns en långsiktig vinst, nämligen möjligheten att nyttja data för att skapa så kallad precisionshälsovård – riktade vårdinsatser som ska utföras av rätt kompetens vid rätt tillfälle. Detta skapar en vård och omsorg som är effektiv, faktabaserad och framförallt med hög kvalité.

– Via sensorerna kan vi identifiera mönster i allt från sömn och rörelsemönster, till medicinering och vitala mätvärden. Data anonymiseras och ger forskare och läkemedelsföretag kritisk information, som förhoppningsvis tar oss ett steg närmare en lösning på gåtan med kognitiva sjukdomar.

Kan bidra till att lösa vårdpusslet
Han kallar tjänsterna för DSaaS – Dementia Science as a Service. Efter att data från sensorerna samlats in och anonymiserats, modelleras och visualiseras den för att tillgängliggöras för till exempel forskningsstudier.

– Detta lägger grunden för att både få djupare insikt i sjukdomarna och att skapa bättre behandlingar och botemedel för patienter som lider av dem. Detta är avgörande inte bara för patienterna, utan även för anhöriga, sjukvård och läkemedelsindustri. Jag är övertygad om att vi på sikt kan bidra till att lösa vårdpusslet, avslutar Mårten.

Så bidrar Meminisse till att lösa vårdpusslet