Elin Sylvan, kvalitetsutvecklare och Gentiana Hajdari, socialsekreterare.

Nacka kommun satsar för att vara en arbetsgivare i framkant

Digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete är numera en självklar del av arbetet i den sociala omsorgen. I Nacka kommun arbetar Omsorgsenheten aktivt för att ge medarbetare möjlighet att utveckla välfärdstjänster för framtiden. Gentiana Hajdari, socialsekreterare, beskriver en modern arbetsplats, med plats för engagemang, delaktighet och klientfokus.

Systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering är förutsättningar för en god välfärd och en växande befolkning. I Nacka kommun arbetar Omsorgsenheten med att utveckla båda delar och ambitionen är tydlig; här vill man vara bäst på att vara kommun.

– För oss är det viktigt att säkerställa kvalitet och service till våra klienter, då behöver vi tillsammans ta ansvar och tänka framåt för att skapa smartare arbetssätt, menar Gentiana Hajdari.

Digitala tjänster ger ökad självständighet
Digitala tjänster hjälper klienterna till ökad självständighet, delaktighet och ökat inflytande, berättar Gentiana, därför testas just nu flera digitala tjänster.

– Vi vill kunna möta fler av våra klienter och därför har vi bland annat introducerat videomöten. Att möta fler klienter systematiskt är bra för både tillgänglighet och rättssäkerhet, och nio av tio tycker att det är positivt, visar våra mätningar. Vi hoppas att videomötena bidrar till att stigmat försvinner. Dessutom är det ju bra för miljön.

Höjd kvalitet för klienterna
Elin Sylvan, som är kvalitetsutvecklare i Nacka kommun, och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering, berättar;

– Tidigare jobbade jag som handläggare, men nu kan jag på en strukturell nivå bidra till att höja kvaliteten för våra klienter. Vi tittar på alla insatser som utförs i den dagliga verksamheten och säkerställer att socialsekreterare har rätt verktyg för att systematiskt följa upp alla insatser som görs på individ- och gruppnivå.

Ökad arbetsglädje
Att Nacka kommun har en socialtjänst som vill framåt är tydligt. Här är kvalitetsarbetet avgörande, menar Johanna Lundqvist, gruppledare i LSS-gruppen.

– Nacka kommun präglas av att vi hela tiden utvecklas, höjer kvaliteten, systematiskt följer upp våra insatser och testar nya arbetssätt. Kollegorna som arbetar med kvalitet hjälper oss att driva arbetet framåt. Alla medarbetare kan vara med och utveckla och bidra till att verksamheten ständigt blir bättre. Det känns jätteroligt och har utan tvekan ökat arbetsglädjen, avslutar hon.

Läs mer om Omsorgsenheten i Nacka kommun här

Presenteras av:

Omsorgsenheten utreder och fattar beslut om insatser för barn och vuxna i behov av insatser enligt LSS, vuxna med beroende- och socialpsykiatrisk problematik samt unga vuxna i behov av stöd.

Omsorgsenheten kan hjälpa till på många olika sätt. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Som exempel kan nämnas: Stöd i hemmet, annan boendeform, hjälp att komma ur ett beroende.

Inom enheten arbetar vi också med att säkerställa att vi har utförare och anordnare som svarar upp emot våra målgruppers behov av stöd och insatser både nu och i framtiden.

Enheten ansvarar bl.a. för kvalitetsfrågor, översyn och utveckling av kundval, uppföljning av anordnare och kvalitetsgranskningar och framtagande av nya insatser.