Superkommun växlar upp miljöarbetet

Nu etablerar Nacka kommun ett miljöutskott för att vässa arbetet med strategiska miljöfrågor. Utskottet ska följa upp och driva miljö- och klimatarbetet i kommunen. Höjda ambitioner och smarta miljösatsningar väntar när Nacka växer och bygger stad.

Att vara en miljösmart kommun är en av fyra prioriterade huvuduppgifter för Nacka kommun de kommande åren. Det innebär att arbetet mot de redan tydliga och långsiktiga miljömålen intensifieras.

– Nacka har fantastisk natur med naturreservat utspridda i alla kommundelar. Den ska vi förvalta och förädla. Vi planerar ytterligare fem reservat till år 2020. Dessutom satsar vi på cykelvägar, tunnelbana, utbyggd båttrafik, solenergi samt avveckling av fossila bränslen i kommunens verksamheter och mycket mer. Det nya miljöutskottet blir ett viktigt tillskott i arbetet med att växa hållbart och möta klimatförändringar, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

När Nacka växer ökar inte bara invånarantalet. Tre nya företag startas varje dag i kommunen och till 2030 kommer 15 000 nya arbetsplatser bli till. Det gör att fler Nackabor får närmare till arbetet och att Nackas företag får närmare till välutbildad arbetskraft. Utveckling och tillväxt ligger i Nackas DNA och har pågått under många år i olika faser. Fortsatt utveckling är avgörande för att Nacka kommun ska vara en innovationsplats för små och medelstora företag för att kunna bidra till att regionen förblir en viktig tillväxtmotor för Sverige.

I Nacka har invånarna närmare till ett skyddat naturområde än i någon annan kommun. I genomsnitt har en Nackabo 600 meter att gå till skyddad natur. Kommunens ambition är att ingen Nackabo ska ha längre än 300 meter till en park eller ett grönområde. Därför planerar kommunen gröna trivsamma parker och naturmiljöer i de blivande stadsdelarna.

– Genom att ställa rätt krav i stadsbyggandet, beakta värdefulla ekosystemtjänster och tillämpa grönytefaktorn i markanvisningar och detaljplaner kan stadsutvecklingen fungera som en hävstång för en övergång till ett mer klimatsmart samhälle, säger Per Enarsson, miljöchef i Nacka kommun.

På kort sikt kan stadsutveckling och tillväxt innebära påfrestningar för närmiljön, men sett över tid blir miljön i Nacka allt bättre.  Miljömålen för Nacka innebär att kommunen ska minska utsläppen av växthusgaser till en mer hållbar nivå. Till 2030 ska utsläppen vara 1,5 ton CO2-ekvivalenter per invånare. Kurvorna pekar åt rätt håll, det senaste värdet från 2016 var 2,2 ton. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning i bebyggelse och från vägtrafik minskar också. Ett av de viktigaste bidragen för att nå miljömålen är den planerade utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka med tre nya stationer, Sickla, Järla och Nacka stad, fram till 2026 och den kommande bussterminalen i centrala Nacka. Bussterminalen ska byggas för att främst serva östra och lite av de södra kommundelarna.

– Vi vill att nuvarande och blivande Nackabor och Nackaföretag ska känna till kommunens miljömål och miljöambitioner. Hållbar tillväxt är centralt och vi vill attrahera klimatsmarta innovationer och miljömedvetna medarbetare och invånare. Det krävs samverkan och samspel för att vi ska kunna tänka nytt, långsiktigt och innovativt, säger Hans Peters (C), ordförande i miljömålskommittén och kommunalråd.

Presenteras av:

Nacka kommuns lokala miljömål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Giftfri miljö
Rent vatten
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer här