Natur & Kultur är Sveriges första klimatneutrala bokförlag

Bokförlaget är först i branschen med att uppnå klimatneutralitet och man strävar efter ett gemensamt branschinitiativ i klimatfrågan. Natur & Kultur har lagt in en högre växel för att minska verksamhetens klimatpåverkan de senaste åren.

– Klimatneutraliteten är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Under de senaste fem åren har Natur & Kultur arbetat med att minimera utsläppen inom varje del av förlagsverksamheten. Den största delen av förlagets klimatpåverkan kommer från produktion och transporter av böcker. Där har Natur & Kultur arbetat målmedvetet för att påverka leverantörer och välja alternativ med minsta möjliga påverkan på klimatet. Valen man gör får effekt. Det tryckeri i Lettland som står för större delen av bokproduktionen går under år 2020 helt över till grön el.

Ökat takten i klimatarbetet
Förlaget arbetar också aktivt med att effektivisera transporterna genom exempelvis samleveranser. Detta gynnar hela branschen och hjälper till att förflytta bokproduktionen i en positiv riktning.

– Vi önskar nu en större samverkan inom förlagsbranschen i klimatfrågan. Ett gemensamt agerande och krav på tryckerier och underleverantörer skulle ge ökad kraft i att åstadkomma förändring, säger Per Almgren.

Klimatneutralitet så fungerar det
Natur & Kultur är klimatneutrala enligt standarden PAS 2060. För att kunna benämna sig som klimatneutral finns kravet att man mäter sin klimatpåverkan, kan påvisa en reduktion, och har en plan för att ytterligare reducera påverkan över tid. De utsläpp som kvarstår kompenserar man för. Natur & Kultur klimatkompenserar genom att bidra till ett projekt för återplantering och bevarande av skog i Panama. Projektet är ett av få som är verifierat av stiftelsen Gold Standard. Det är den enda certifieringsstandard som är godkänd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF och Greenpeace.

Klimatet i utgivningen
Natur & Kulturs kärnverksamhet är utgivning av fysiska och digitala böcker mot både den allmänlitterära och läromedelsmarknaden.

– En viktig del av vår utgivning berör klimatfrågan därför känns det särskilt angeläget att vi själva har högt ställda krav på vår verksamhet, säger Per Almgren.

David Attenboroughs Ett liv på vår planet och Prata med barn om klimatet av Frida Berry Eklund som utkommer i höst samt Klimatpsykologi av klimatpsykologerna Kali Andersson, Frida Hylander och Kata Nylén (2019) är bara några exempel från Natur & Kulturs egen utgivning. Just nu pågår även ett omfattande arbete med att revidera och ta fram nya läromedel för alla årskurser för att möta nya läroplaner. I det arbetet är det av särskild vikt att stötta lärare i att undervisa om klimatfrågan i alla ämnen som berörs av detta.

Arbetet fortsätter
Nu fortsätter arbetet med att minska klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom förlagets utgivning och verksamhet, och tillsammans med kunder, samarbetspartners och hela branschen arbeta för en hållbar framtid.

 

Läs mer på:
nok.se/klimat

Besök oss på facebook:
facebook.com/naturochkultur

Följ oss på Instagram:
instagram.com/naturochkultur

När Natur & Kultur inledde sitt klimatarbete beräknades förlagets klimatpåverkan till cirka 3 500 ton CO2e. 2019 beräknades klimatpåverkan till cirka 2 600 CO2e, med en plan för ytterligare reducering.

För Natur & Kulturs klimatneutralitet används standarden PAS 2060 som är utgiven av BSI Group (British Standards Institution).