Vätgas – en nyckelkomponent i klimatomställningen

För att nå de uppsatta klimatmålen behöver Sverige ställa om till 100% förnybar energi. Det finns ingen brist på förnybar energi utan utmaningen i omställningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till ett konkurrenskraftigt pris. Det är i detta sammanhang förnybar vätgas, men också biogas, och dess infrastruktur har en avgörande roll att spela.

Gas, i synnerhet förnybar vätgas och dess tillhörande infrastruktur, kommer att ha stor roll i det framtida hållbara energisystemet, inte minst inom processindustrin och för tunga transporter. Det finns dock en hel del hinder som behöver undanröjas innan vi når dit, konstaterar Anna-Karin Jannasch, senior projektledare inom Business Innovation på energikoncernen Nordion Energi.

Nordion Energi jobbar aktivt för att hjälpa kunder uppnå miljö- och klimatmål genom att välja förnybara energikällor. För att öka tillgången och ställa om till förnybar energi kommer infrastruktur för gas att bli viktig. Befintlig gasinfrastruktur kan användas till förnybar biogas, men det finns också ett behov av en ny storskalig vätgasinfrastruktur.

Det kommer att finnas tydliga synergier mellan vätgasinfrastrukturen och befintliga och framtida elnät. En viktig åtgärd är därför att på nationell nivå börja samplanera el- och gasinfrastruktur, s.k. sektorkoppling, och att börja förbereda för en modell som skapar kund- och samhällsnytta genom att vara öppet för alla som vill ansluta sig.

Kräver ny storskalig infrastruktur och nya regelverk
Förnybar el- och gas kommer vara nycklar för nå ett klimatneutralt EU. Förutsättningarna för Sveriges energi- och klimatomställning skiljer sig dock en hel del från kontinenten där till exempel gas och gasinfrastruktur innehar en stor roll redan idag. För att utreda gasens och gasinfrastrukturens roll i det framtida svenska energisystemet tog därför Sveriges gasbransch förra året initiativ till och sjösatte en oberoende studie av Energiforsk1 vars resultat nyligen presenterades.

– Studien visar bland annat att elbehovet kommer att nästintill fördubblas till 2045, varav en stor del används för att producera och tillgodose landets vätgasbehov. Studien ökar också insikten om hur central vätgasinfrastrukturen är för att nå klimatmålen och på ett kostnadseffektivt sätt få ett energisystem i balans.

Gemensam nationell planering och implementering är dock inte tillräckligt; ska energiomställningen gå framåt behöver EU och den svenska regeringen så snart som möjligt etablera ett anpassat regelverk för vätgas. Något som inte finns på plats idag. Anna-Karin Jannasch omnämner här den nationella vätgasstrategin som nu är under utveckling och som tillsammans med kommande europeiska direktiv blir mycket viktig i det arbetet.

Tar en aktiv roll i utvecklingen
För att fortsatt driva energiomställningen framåt tar Nordion Energi en aktiv roll i ett antal forum på både nationell och internationell nivå, bland annat inom European Hydrogen Alliance och i den svenska Elektrifieringskommissionen. Koncernen deltar också i flera spännande initiativ och projekt.

– För att Sverige ska nå klimatmålen behövs en kombination av olika omställningsåtgärder och förnybara energislag. Förutom det som rör vätgas driver vi exempelvis projekt om förvätskning av biogas från befintligt gasnät i syfte att öka tillgängligheten av förnybart drivmedel för tung vägtrafik. Andra projekt rör utvecklingen av ny lokal koldioxidinfrastruktur för möjliggörande av storskalig infångning och slutförvaring av koldioxid, s.k. Carbon Capture and Storage (CCS), säger Anna-Karin.

– Vi tror på ett framtida energisystem där el, värme och förnybara gaser samverkar för att klara omställningen. Det är en spännande resa, där den enda konstruktiva vägen är att vi som energiinfrastrukturbolag samverkar med kunder och många andra aktörer på energimarknaden, avslutar Anna-Karin.

 

1 https://energiforsk.se/program/vatgasens-roll-i-energi-och-klimatomstallningen/rapporter/the-role-of-gas-and-gas-infrastructure-in-swedish-decarbonisation-pathways-2021-788/

FAKTA

Nordion Energi är en koncern med inriktning på energiinfrastruktur. Målet är att driva energiomställningen mot ett samhälle som nyttjar 100% grön energi och arbetar därför aktivt i samverkan med ett flertal centrala industrier och aktörer på energimarknaden för att föra utvecklingen framåt.

www.nordionenergi.se