NTA ger Skolsverige en kompetenshöjning – på lärar- och elevsidan

19 300 förskolebarn och 205 600 grundskoleelever – 2 800 pedagoger och 400 lärare. Så många undervisades och undervisade under 2018 med stöd från NTA Skolutveckling.

NTA Skolutveckling ger pedagoger och lärare handledning och elevmaterial med didaktiskt stöd för att genomföra ett laborativt arbetssätt i NO och teknik. Det ska stärka lärare och pedagoger i sin roll och längre; ge barn och elever en möjlighet att möta ämnena naturvetenskap och teknik i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära.
– Arbetssättet liknar det man använder inom forskning. Man sätter upp en hypotes, gör en laboration och analyserar resultatet. Många elever får en ”aha-upplevelse” och lär sig använda ett kritiskt tänkande, säger Bengt Nilsson, vd NTA.

Materialet är uppdelat utifrån olika teman och granskat av experter från Kungl. Vetenskapsakade-mien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

I dag är 135 kommuner och ett 30-tal fristående skolhuvudmän medlemmar i NTA – och man siktar längre än så.
– Jag tror att vi i framtiden kommer se så gott som alla kommuner som medlemmar, avslutar Bengt Nilsson.

Läs mer på ntaskolutveckling.nu

 

NTA har 156 skolhuvudmän som medlemmar, av dessa är 135 kommuner. Under 2018 ”forskade” 19 300 förskolebarn och 205 600 grundskoleelever i minst ett tema. Dessa grundskoleelever undervisades av 9 400 lärare och 2 800 pedagoger undervisade i förskolan. 251 aktiva utbildare bidrog till lärarnas kompetensutveckling och i förskolan var 88 utbildare aktiva i 40 av landets kommuner. Totalt finns det 26 teman från förskolan till åk 9 som täcker alla förmågor och nästan allt Centralt innehåll.

Läs mer här