Foto: Dan Coleman

Nu kan du se pensionens klimatavtryck

Enligt en undersökning från SPP vill hela 9 av 10 anställda ha en hållbar tjänstepension. Men hur kan du som arbetsgivare bevisa att er tjänstepension verkligen uppfyller önskemålen från dina anställda? Enligt Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP, är verktyget "Ditt klimatavtryck" svaret.  

"Ditt klimatavtryck" är en helt ny innovation som möjliggör för företagskunder hos SPP att få konkret koldioxiddata för sina anställdas samlade tjänstepensionssparande i SPPs fonder. I verktyget kan du som kund också se hur mycket högre ert koldioxidavtryck skulle varit om era pengar istället investerades i jämförbart sparande utan hållbarhetskrav.

– I praktiken ger "Ditt klimatavtryck" er hållbarhetsansvariga ett kvitto på att er näst största personalkostnad efter lönen omfattas av ett hållbarhetskrav som gör skillnad. Ett kvitto i form av koldioxiddata som ni dessutom skulle kunna använda i företagets hållbarhets- och årsredovisning, vilket i sin tur visar för både interna och externa intressenter att ni verkligen har ett helhetstänk i ert hållbarhetsarbete.

Själva koldioxidavtrycket beräknas i enlighet med Fondbolagens Förenings rekommendationer. Rent konkret visar måttet spararens exponering mot koldioxidintensiva företag i SPPs egna fonder jämfört med exponeringen om sparandet istället låg i respektive fonds index.

– För mig som hållbarhetschef är det självklart att ett bra hållbarhetsarbete kräver ambitiösa klimatkrav och data som mäter effekten av våra insatser. På samma sätt som man förstår att ens pengar går till transporter med lägre koldioxidavtryck om man köper en tågbiljett istället för en flygbiljett, vill vi att man ska kunna se effekten på koldioxidavtrycket av ens pengar om man sparar med hållbarhetskrav istället för utan, kommenterar Johanna Lundgren Gestlöf.

Men det är också ett viktigt verktyg gentemot nuvarande och framtida anställda, menar Lundgren Gestlöf. Forskning visar att dagens unga är mer värderingsstyrda än någon tidigare generation när det kommer till att välja arbetsgivare, och att ett företags hållbarhetsarbete spelar stor roll. Genom att i rekryteringar, lönesamtal och vanliga kommunikationskanaler lyfta att ni som arbetsgivare erbjuder en trygg, prisvärd och dessutom hållbar tjänstepension får ni ett nytt verktyg i arbetet med att locka och behålla framtidens talanger.

– Skälet till att jag började arbeta som hållbarhetschef på SPP är att jag är övertygad om att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete är med och bidrar till en förändring av finansbranschen, säger Lundgren Gestlöf och fortsätter:

– Vår ambition som pensionsbolag är att styra kapital mot bolag som ser Parisavtalet och FNs hållnarhetsmål som viktiga ledstjärnor i sin affärsutveckling. Jag är övertygad om att det är dessa bolag som kommer leverera mest värde åt våra kunder.


"Ditt klimatavtryck" visar ett intensitetsmått som mäts utifrån ett portföljbolags utsläpp i förhållande till dess intäkter (mätt i ton Co2/MSEK). Detta värde multipliceras med procentandelen av fonden som är investerad i portföljbolaget och vägs sedan samman för alla portföljbolag i fonden. Mer om måttet går att läsa på www.spp.se/koldioxidavtryck