Nyköpings gymnasiums värde- grundsarbete leder till god utbildning

En gymnasieskola för framtiden är inkluderande. Det är en skola med mångfald där alla elever känner sig trygga och har möjlighet att nå sina mål. Likväl ger den även personalen möjlighet att nå sin fulla potential i karriären.

Målet för Nyköpings gymnasium är att spegla den mångfald som finns i Nyköping och Sverige, med en stor bredd och variation av utbildningar, gemensam målbild och en trivsam miljö som är utvecklande för alla.

– Vi utgår hela tiden från att vi ska vara en skola som är inkluderande, att både elev och medarbetare får det stöd man behöver utifrån sitt eget behov för att utvecklas och nå sin fulla potential, säger Peter Ekedahl, rektor.

En god utbildning för alla
För drygt två år sedan påbörjade Nyköpings gymnasium skapandet av en samordnad strategi för värdegrunds- och trygghetsarbete och redan nu ser man, bland annat, att antalet kränkningsanmälningar minskat. Hela verksamheten arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet för att höja meritvärdena på elevernas betyg, öka trivseln och främja skolans mångfald.

– Det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar hela verksamheten. Vår filosofi är att om vi har trygga elever som vill vara i skolan och en verksamhet som drivs med ett tydligt och transparent ramverk, skapar vi goda förutsättningar för lärande, säger Ekedahl.

Förstelärare bidrar till kollegialt lärande
Att arbeta kontinuerligt och transparent med analys och utveckling av skolverksamheten leder till god utbildning. Nyköpings gymnasium jobbar bland annat med enkätundersökningar och mätresultat utifrån meritvärden för att hela tiden kunna förbättra utbildningen. Ytterligare en viktig del för att erbjuda en bra utbildning är att ge skolledarna möjlighet att leda utvecklingsarbetet framåt. På Nyköpings gymnasium görs det via förstelärarna som är involverade i kvalitetsarbetet, vilket gynnar det kollegiala lärandet.

– Hos oss finns levande processer som används i det dagliga arbetet. Jag jobbar med trygghet och värdegrundsfrågor och det innebär att lägga upp ett strategiskt arbete kring det. Jag arbetar även tillsammans med en arbetsgrupp så att vårt mål och syfte förmedlas och förankras hos både medarbetare och elever. Ett arbetssätt som går som en röd tråd genom hela skolans verksamhet och skapar en helhetssyn, säger Markus Smeds, förstelärare.

Fakta om Nyköpings gymnasium 

  • 1630 elever, 250 medarbetare, lärarbehörighet på drygt 92 %
  • Gymnasiesärskola med nationella yrkesprogram samt individuellt program,
  • 6 yrkesförberedande program varav ett med riksintag, 5 studieförberedande program, introduktionsprogram, riksidrottsgymnasium (kanot)

Läs mer om Nyköpings gymnasium