Örebromodellen bidrar till en effektivare bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Sverige är idag osäker med prisfall, underbyggnation och bostadsbrist som följd. Trots utmaningarna är Örebro den kommun i Sverige som byggt flest bostäder i förhållande till sin befolkningstillväxt. Lösningen ligger i arbetssättet Örebromodellen som gör det möjligt att bygga ansvarsfullt och bidra till en effektivare marknad.

Bostadsbyggandet är en het fråga och merparten av Sveriges kommuner har svårt att möta behovet i takt med att befolkningen växer. Örebro är den kommun i Sverige som under de senaste femton åren lyckats bäst med att undvika bostadsbristen. Förklaringen är den så kallade Örebromodellen – ett arbetssätt där planering och markanvisning görs i dialog och samverkan med politiken.

– Vi markanvisar endast redan planlagd mark och vi använder alltid fasta markpriser, så när aktören kommer in är förutsättningarna klara. På så vis slipper man risken och den tid det tar att ta fram en detaljplan, istället är det aktören som styr tidplanen från markanvisning till inflytt. Vi säkrar också upp att all mark vi säljer blir bebyggd, säger Erik Skagerlund, exploateringschef på Örebro Kommun.

Matchat utbud och efterfrågan
Örebro ligger i framkant när det kommer till ansvarsfullt byggande och man har under flera år lyckats matcha utbud och efterfrågan. Med den stora mängd producerade bostäder har man bidragit till en effektiv marknad som har lett till lägre prisökningar än andra städer. Nästa steg är att skapa ännu mer trygghet i det oroliga marknadsläget.

– Vi har en ganska dominerande position och kan därför hjälpa den svagare marknaden genom att minska risken för aktörerna, exempelvis genom att begränsa mängden nya markanvisningar och tillåta längre projekttider. Vi har även startat ett pilotprojekt som kallas ”Bostäder för fler” där vi har krav på att vissa lägenheter ska ha betydligt lägre hyra. Det kan ses som ett komplement eller alternativ till statens investeringsstöd och andra metoder för att skapa billigare bostäder. Det sociala ansvaret och den växande klyftan mellan de som har råd och de som inte har råd är en utmaning vi vill adressera.

Presenteras av: