Ett distribuerat ledarskap skapar samsyn om det gemensamma uppdraget

Genom en unik satsning i Örebro kommun får alla rektorer och verksamhetschefer, från förskola till vuxenutbildning, möjlighet att tillsammans utveckla sitt ledarskap och sin verksamhet. I det vetenskapsbaserade FoU-programmet ”Leda för skolutveckling” samarbetar man tillsammans med forskare för att få en ökad samsyn och utveckla en gemensam kompetens i att leda skolutvecklingen.

Med en målsättning att utveckla en likvärdig förskola och skola där alla barn och elever får möjlighet till ett optimalt lärande utforskar rektorerna tillsammans med forskare sitt ledarskap. Programmet genomförs tillsammans med Ifous och forskare från KTH.

– Vår målsättning med ”Leda för skolutveckling” är att skapa samsyn och utveckla en gemensam kompetens inom hela vår organisation. Vi vill att alla våra lärare och pedagoger ska ha förutsättningar att utvecklas och att arbeta med undervisning och lärande så att vi tillsammans kan möta de utmaningar vi har. Ett skickligt ledarskap på alla nivåer möjliggör det, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef för förskola och skola i Örebro Kommun.

Det finns mycket forskning som visar att undervisningen utvecklas om förvaltning, skolledare och pedagoger samarbetar och tar ett gemensamt ansvar för lärandet och de problem som kan uppstå kring detta. Att ”Leda för skolutveckling” verkligen förändrat och förbättrat förutsättningarna för en bra skolutveckling håller Ulf Aldén, verksamhetschef grundskola, med om.

– Jag kan tydligt se att vi nu pratar om att man är en del av helheten inom skolan, förvaltningen och hela kommunen. Vi har haft fokus på att våga fånga upp de problem vi har inom skolväsendet och frågat oss hur vi, som individer, kan vara en del i att lösa dessa problem, istället för att lägga ifrån oss ansvaret. Jag märker att det här synsättet börjar få fäste i vår organisation på ett annat sätt än tidigare. Vi har fört resonemang om vad en likvärdig utbildning innebär. Jag ser det som en väldig tydlig del och en bra garant för att våra barn ska lyckas bättre.

Förskolan i Örebro kommun, som redan tidigare hade startat ett arbete med kollegialt lärande för sina rektorer, får nu i Leda för skolutveckling en fördjupning av arbetet baserat på vetenskap.

– Nu har våra rektorer fått en möjlighet att tillsammans med forskare ytterligare utveckla sina ledaregenskaper, att pröva att se vad det är som håller eller inte håller kopplat till sitt eget personliga ledarskap. Det har gett en tydligare bild av det egna ledarskapet, och att det är ett distribuerat ledarskap vi använder oss av i förskolan. Det har även bidragit till en gemensam syn, med gemensamma begrepp, och det finns ett stort värde i det att vi alla förstår varandra oavsett skolform, säger Zandra Ahkoila, verksamhetschef förskola.

Läs mer

Örebro kommun är Sveriges 6e största kommun med 120 förskolor, 48 grundskolor och 5 gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Samtliga rektorer från förskola till vuxenutbildning deltar tillsammans i FoU-programmet ”Leda för skolutveckling” som görs ihop med Ifous, ett fristående forskningsinstitut, och organisationsforskare från KTH. Programmet är treårigt och startade 2018.