Philips hjälper sjukvårdens utmaningar med innovativa lösningar

En av de största utmaningarna inom sjukvården är vår åldrande och växande befolkning. I takt med att vi lever längre ökar också behovet av behandlingar för kroniska sjukdomar och vård hemma för att kunna minska bördan på sjukvårdssystemet. Philips vill genom innovativ teknologi bidra till lösningar som en mer proaktiv, individualiserad vård och fler möjligheter till delaktighet i sin egen vård.

Patienter och vårdtagares krav på sjukvården idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med bara tio år sedan. Detta drivs både av en befolkning som lever längre och har större behov av långsiktig och flexibel vård, såväl som digitaliseringens framfart.

– Vi bygger in intelligens i alla delar av samhället, inte minst sjukvården. Patienter vill idag ha större kontroll över sin hälsa och kunna bidra med data som samlas in kring deras mående. Med allt fler kroniskt sjuka patienter måste vården närma sig vårdtagarna och kunna förflytta vård till hemmet för att minska kostnader och kunna identifiera sjukdomar i ett tidigt stadie, säger Henriikka Halinen, Business Marketing Manager Nordic CC & HI på Philips.

Philips vill bidra till ett proaktivt förhållningssätt inom sjukvården. Detta möjliggörs till stor del genom ett strukturerat insamlande och konsolidering av data. Vårdgivare kan då fatta snabbare och mer precisa beslut och patienter kan i större utsträckning och mer kontinuerligt bidra till sin egen vård hemifrån.

– Genom ökad proaktivitet kan vi i större utsträckning förhindra hälsotillstånd som är väldigt kostsamma för sjukvården. Kan vi också bidra till att bryta ned barriärerna mellan olika vårdinstanser genom integrerade arbetsflöden och delande av data bidrar detta också till bättre vård. Samtidigt vill vi ge människor ökad möjlighet att bidra till sin egen vård med lösningar som också gynnar sjukvården som då kan följa patientens mående på distans, förklarar Johan Folkunger, Sverigechef på Philips.

Att arbeta mot en mer industrialiserad men samtidigt individanpassad vård ser Philips som ett sätt att möta dagens utmaningar. Detta uppnås genom att säkra tillgängliggörande av korrekt data vid rätt tillfälle men också genom att all tillgänglig data om den enskilde patienten samlas och analyseras på ett mer effektivt sätt för att ge varje enskild patient en mer precis vård.

– Idag kan vi behandla patienter på ett mycket mer riktat sätt, till exempel genom att samköra information från radiologi och digital patologi. Här spelar Artificiell Intelligens en stor roll när det kommer till att hitta mönster hos patienter som kan bidra till mer precisa diagnoser. Genom att integrera data och göra den tillgänglig för sjukvården blir det möjligt för vårdgivare att ta bättre beslut och ge bättre vård, avslutar Johan Folkunger.

Läs mer om Philips här

Presenteras av: