Vård- och utbildningsföretaget Positivum bygger en unik vårdkedja

Vård- och utbildningsföretaget Positivum startades 2013 med siktet inställt på att erbjuda barn, unga och vuxna ett tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och en berikande fritid. Sedan dess har det gått snabbt framåt och med tvärfunktionella team ser bolagsgruppen ljust på framtiden. Målet är tydligt; att fortsätta göra skillnad för individen och samhället i stort.

Familjehemsvård, öppenvård, stödboende för ungdomar, HVB-hem, boende med stöd för unga vuxna och jourboende för kvinnor och familjer – vidare till utbildning, stöd och matchning i arbetsliv och hälsofrämjande insatser kopplat till föreningsliv. Hos Positivum är spelplanen bred – och siktet är inställt på att ge varje människa förutsättningar för ett gott liv.

– VI vill erbjuda varje människa individanpassade lösningar, oavsett om det rör sig om ett tryggt boende, en meningsfull sysselsättning, en berikande fritid – eller en kombination, förklarar Arian Faily, vd.

Vidare menar han att en framgångsfaktor i socialt arbete är starka team som sätter människan i fokus. Därför satsar Positivum mycket på arbetsglädje och flexibilitet för medarbetare och chefer.

– Det är otroligt viktigt för oss att vara en arbetsgivare som uppmuntrar till balans mellan arbete och fritid, och att vi ger anställda en möjlighet att påverka sin arbetssituation och få hjälp och stöttning i sin roll.

– Att nästan alla i bolagsledningen är småbarnsföräldrar påverkar givetvis, menar Annika Bodin, HR. Det är viktigt för oss att både kunna vara närvarande i vårt familjeliv och kunna prestera på arbetet. Funkar det inte hemma är det svårt att få det att fungera på jobbet. För att stötta våra medarbetare i yrkesrollen har vi bland annat en intern ledarskapsutbildning för alla chefer med utbildning i gruppdynamik, arbetsmiljö, rekrytering och konflikthantering. Alla medarbetare i utförarroll får även en utbildning i både lågaffektivt bemötande och traumamedveten omsorg. Kontinuerlig handledning är också obligatoriskt.

”Det ökar arbetsglädjen”
Liselott Wiklund, ungdoms- och familjebehandlare, och Maria Thoresson, psykolog, har varit en del av Positivum sedan ett antal år tillbaka och menar att det starka fokuset på flexibilitet även återspeglas i arbetsdagen. Teamen är tvärfunktionella och oavsett om det gäller insatser för barn, unga, vuxna eller familjer gör det att anställda kan dela erfarenheter, kunskaper och styrkor med varandra och styra rätt kvalitativa insatser dit de behövs.

– Socionomer har till exempel ett mer systematiskt tänkande och sitt sätt att se på klientarbetet, beteendevetare har sitt perspektiv och sina metoder och jag som psykolog bidrar med min kunskap och erfarenhet. Tillsammans kan vi ständigt utvecklas. Det ökar även arbetsglädjen och engagemanget eftersom vi hela tiden får nya insikter, förklarar Maria Thoresson.

Ser ljust på framtiden
Positivumgruppen ser ljus på framtiden och vill fortsätta vässa bolagets hörnstenar för att bli så bra som man kan bli.

– Vi har vuxit och förvärvat bolag den senaste tiden, nu vill vi fortsätta arbeta med verksamheterna och bolagen som en gemensam grupp med ett mål. Vi har ingen ambition att bli störst, vi vill fortsätta göra skillnad, avslutar
Arian Faily.

Presenteras av:

Idag består Positivumgruppen av:

  • Positivum AB
  • Positivum vård & behandling
  • Kvinnojourboendet Linnea &  Villa Förtroligheten
  • Andersson-Piltz ungdomshem
  • Aniaragymnasiet

Positivumgruppens företagande har utgångspunkt i vår vision om att:

”Positivum ska vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”.

Vi arbetar i vardagen utifrån våra värdeord: kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och pålitlighet.

Vi är övertygade om att grunden till ett gott liv är ett tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och en berikande fritid, och det är runt dessa tre områden vi bygger våra verksamheter.

I dag bedriver Positivumgruppen stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, familjehems-vård, öppenvård, HVB-hem, kvinnojourer, boende med stöd för unga vuxna samt en gymnasieskola.

Genom vår bredd har vi möjlighet att erbjuda våra kunder en utökad vårdkedja med individanpassade boendelösningar allteftersom behoven förändras.

Läs mer här