Proaktiv styrning lyfter allt fler företag

Det är lättare för företag att ta fram en strategi än att exekvera den. Därför misslyckas de flesta med strategiexekveringen - i tid. I dag inser man dock på allt fler företag att man kan bli mer framgångsrik genom att komplettera den traditionella styrningen med proaktiv styrning.

På många företag pratar man mycket om sin strategi samtidigt som man inte kan styra och mäta sin strategiexekvering. För medarbetarna saknas det ofta en konkret koppling mellan strategin och de vardagliga arbetsuppgifterna.

– Det är en viktig förklaring till att 80 procent av allt förändringsarbete går åt skogen eller blir kraftigt försenat. Företag som inte lyckas exekvera sin strategi riskerar att gå sämre och halka efter i konkurrensen, säger Ulf Arnetz, styrelseordförande och grundare, Reforce International, och en av författarna bakom boken ”Strategiacceleration”.

Enligt Ulf Arnetz är en av de viktigaste anledningarna till att så många företag misslyckas med sin strategi och sitt förändringsarbete att de försöker fokusera på för många förbättringsområden samtidigt. Ska de lyckas måste de prioritera ett eller några få områden i taget.

– En annan orsak till att strategin inte lyckas är att cheferna och organisationen inte klarar av att frigöra tid för att kunna fokusera på de förbättringar som behöver göras. De glider hela tiden tillbaka till samma arbetssätt som de hade i går och som sitter i väggarna.

Lite förenklat tar bolag fram en strategi med för många KPI:er och exekverar genom att styra och följa upp ”utfall” jämfört med ”budget” (plan).

”Utfall” innebär att man mäter det som har hänt, dels via KPI:er, dels via olika typer av applikationer.

– Proaktiv styrning kan liknas med att en person sätter upp målet att gå upp eller ner i vikt, säger Ulf Arnetz. Det hjälper inte att ställa sig på vågen och konstatera ”utfall”, utan förbättringen erhålls genom proaktiva förbättringar, exempelvis träning och hur mycket/vad man äter.

Ett modernt ledarskap och proaktiv målstyrning kräver en modern programvara som hjälper ledare och medarbetare samt stimulerar de proaktiva aktiviteterna. Avdelningsspecifik programvara eller exempelvis Excel ger inte det programvarustöd som chefer och anställda behöver. Bra proaktiva programvaror bygger på modern teknologi. Denna gör det möjligt för företag att accelerera sina proaktiva aktiviteter och koppla ihop dem med en bevisbar ekonomisk förbättring i framtiden, till exempel ökad omsättning eller sänkta kostnader.

– VD, ledning, gruppledare och anställda bör avsätta en viss bestämd tid en gång i veckan till att fokusera på styrning och uppföljning av de viktigaste strategiska aktiviteterna. Reforce International har tagit fram en accelerationsprogramvara för proaktiv styrning som heter ReExecute. Ett exempel på ett företag som har infört denna är det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisks svenska dotterbolag. Novo Nordisk är bland annat ledande inom behandling av diabetes.

– Under flera år hade företaget arbetat för att vända en nedåtgående trend till en ökande trend, men man lyckades inte. Företagets försäljning växte, men man hade tappat marknadsandelar under flera år.

Novo Nordisk valde att sätta upp ett enkelt och tydligt mål som var lätt för alla att förstå. Det proaktiva arbetssättet inkluderade ReExecute och ett prioriterat 15 minuters ex-ekveringsmöte per vecka. ReExecute hjälpte VD, chefer och anställda att frigöra tid, samt att prioritera de viktigaste aktiviteterna. Re-Execute kunde accelerera, styra och mäta så att förändringen skedde i tid samt kopplades till bevisbar ekonomisk förbättring.

– Inom åtta månader började företagets marknadsandelar öka. Därefter har den positiva utvecklingen bara fortsatt. Hela organisationen har blivit proaktiv, säger Ulf Arnetz.

Presenteras av: