Foto: Maria Kozlowska

100-språklighet – unik strategi för att utveckla barns kommunikativa förmågor

Reggio Emilia Institutet vill öka medvetandet om hur man kan stötta och främja barns kommunikativa förmågor genom 100-språklighet, en form av estetiskt lärande som främjar språkutveckling på ett bredare sätt än med traditionell pedagogik.
– Förskolan är en viktig arena när det gäller att tidigt stärka barns språk och identitetsutveckling, säger Greger Rösnes, vd på Reggio Emilia Institutet.

De flesta är överens om att språk är makt och att ett rikt språk öppnar nya dörrar och är en viktig grund för att bygga ett samhälle med sunda och delaktiga medborgare. Samtidigt är medvetenheten stor om att alla barn inte får utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor i förskolan.

– Ska vi ha medborgare som på allvar är med och påverkar och utvecklar det demokratiska samhället så måste vi börja tidigt. De barn som inte tidigt ges möjlighet att lära sig sitt modersmål och utveckla en bra förmåga att uttrycka sig i svenska språket får det svårt att göra sina röster hörda. Därför arbetar vi med begreppet 100-språklighet. Det är en pedagogik som gör det möjligt för barn att utveckla fler uttryckssätt än det skrivna och talade vilket verkligen bidrar till breda kommunikations- och språkkunskaper, berättar Greger Rösnes, vd på Reggio Emilia Institutet.

Inkluderande pedagogik
Reggio Emilia Institutet grundades 1993 med inspiration från staden Reggio Emilia i norra Italien. Där har man ända sedan 1940-talet utvecklat en pedagogisk filosofi och arbetssätt som bygger på stor respekt för barnens egna förmågor.

– Reggio Emilias pedagogiska filosofi grundar sig i att förskolan och skolan skall vara en del i att utveckla och stärka det demokratiska samhället. Vi talar ofta om ”en skola för alla”. För oss handlar det om ett grundläggande förhållningssätt till barn och lärande, som kräver ständigt arbete och utveckling, säger Anna Söderström Ahrborn, styrelseledamot, internationellt ansvarig och konsult.

Foto: Elsa Gregersdotter

Meningsskapande och lekfullt lärande
Reggio Emilia Institutet riktar sig till förskollärare, barnskötare och andra som jobbar med barns pedagogiska utveckling. Via studiebesök, föreläsningar, workshops och uppdragsutbildningar nås cirka 10 000 personer om året. Kunderna är allt från små föräldrakooperativ till förskoleområden och hela kommuner.

– Vår syn på barn, kunskap och lärande utgår ifrån att barn är kompetenta och har rättighet att vara huvudpersoner i sitt eget lärande. De pedagogiska insatserna ska vara meningsskapande och utföras på ett lekfullt och kreativt sätt.

Har man en syn på lärandet som en ständig process förstår man att också språket har en viktig plats att fylla, menar Anna Söderström Ahrborn.

– Att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga är inte viktigt bara för att det står i läroplanen. Det är också en demokratisk rättighet och en förutsättning för att vi gemensamt ska kunna utveckla Sverige och världen till en bättre plats att leva i, avslutar Greger Rösnes.

Reggio Emilia Institutet är en mötesplats för alla som vill undersöka och verka för barns och ungas möjligheter och rättigheter i ett demokratiskt världsmedborgarskap för alla. Reggio Emilia Institutet söker också förbinda olika kompetenser och verksamheter utifrån idén om ett kooperativt lärande genom ett kollektivt experimenterande. Vi är en förening som äger ett aktiebolag – ett non-profit company.

Kontakta oss på:

info@reggioemilia.se eller www.reggioemilia.se