Region 10 bygger morgondagens samhälle

Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara potentialer i glest befolkade områden. Därför har tio inlandskommuner i Norr- och Västerbotten ingått en sammanslutning – Region 10. Genom kommun- och länsöverskridande samverkan kan man bland annat stärka framtidstron i regionen, möta utmaningen med befolkningsminskning och långa geografiska avstånd till högre studier.

Kommunerna har idag ett konkret samarbete på flera områden och träffas regelbundet för att ta fram handlingsstrategier för att bemöta gemensamma utmaningar. Syftet är att stärka kommunernas tillväxt och attraktionskraft nationellt och internationellt för ett ökat välstånd och förbättrad livsmiljö för de som bor, verkar och besöker kommunerna.

– Ska vi lyckas stärka näringsliv och samhälle behöver vi samarbeta över kommun- och länsgränser. Vi vill stärka självbilden och attraktionskraften till området och med funktionell samverkan öka kvalitén och kostnadseffektiviteten kring samverkansområdena, berättar Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storumans Kommun.

Utbildning skapar tillväxt och god folkhälsa
I Region 10 finns en utmaning i att få upp den eftergymnasiala nivån. En viktig utmaning då man vet att det hör ihop med både tillväxt och folkhälsa. En lösning är distansstudier och där är tekniken avgörande, likväl att universitetslärare är bekväma med undervisning på distans.

– Ett gott exempel är LTU vars lärarutbildning på distans har genererat ett ökat söktryck från hela regionen, men även på lokal nivå. Utbildningsformen passar människornas behov och det är så vi behöver tänka för att hitta en lösning för högre studier även i glesbygd. Vi måste hjälpas åt att skapa förutsättningar som får hela landet att blomstra, säger Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplogs Kommun.

Rätt miljö för innovation och pilotprojekt

Modern teknik skapar fördelar för näringslivet och Johan Duvdahl, Näringslivschef i Storumans kommun, menar att det är smartare att utveckla lösningar för morgondagens samhälle i glesbygd. Bland annat har Storumans kommun och Glesbygdsmedicinskt centrum med stöd från Region Västerbotten och Vinnova satsat på testbäddar inom distansöverbryggande teknik och fjärrstyrda funktioner inom dels vård men även flyg.

– Det finns ett stort intresse för vårt arbete där vi öppnar upp offentliga miljöer för att verifiera och implementera morgondagens lösningar för samhället. Dessutom är vår geografi utmärkt som testbädd för många av de utmaningar vi står inför. Lösningarna kan sedan implementeras och genomföras i hela samhället, fortsätter Johan Duvdahl.

Formar morgondagens samhälle
Testbädden för vård verifierar lösningar för omställningen till god och nära vård som är statens satsning för att förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården. Ett exempel är samhällsrum som möjliggör för patienter att möta vården i ett virtuellt vårdrum utan att behöva besöka sin vårdcentral.

– Fram till nu har ett hinder varit att den teknik som finns för att själv ta prov varit helt anpassad efter vårdpersonalens kompetensnivå. Men där jobbar vi mot industrin för en förändring, och jag är övertygad om att företagen kommer att anpassa sig efter de nya behov som vi lyfter fram, säger Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården.

Britta Flinkfeldt avslutar med att berätta att Region 10 fortsätter resan med att forma framtidens hållbara samhälle och möta morgondagens behov. Bland annat genom att utveckla och implementera distansundervisning, AI, IoT, bil- och flygtester, teknikpark och vindkraft.

Presenteras av:
Region 10
Deltagande kommuner är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele

Området är ca 62 600 km2

Folkmängden är ca 49 400 personer

Samarbetet sträcker sig över fem utpekade verksamhetsområden: Skola, omsorg, näringsliv, ekonomi och HR.

Region 10 samarbetar med Tillväxtverket med tillväxtskapande samhällsplanering där syftet är att bygga kapacitet långsiktigt på lokal nivå.

Läs mer här