Goda resultat i Äldrehälsa Kronobergs arbete för länets äldre

Det tre år långa projektet med fokus på att förbättra vården och omsorgen för länets äldre tog slut i december 2018. Tack vare framgångarna i samarbetsprojektet mellan länets kommuner och Region Kronoberg har arbetssättet nu permanentats och ingår nu som en del av de befintliga verksamheterna.

– Vi hade ett tydligt huvudmål när vi startade projektet. Detta var att förbättra upplevelsen och vården för äldre, och framför allt de som är ”multisjuka”. De som är äldre och sjuka har många kontakter de behöver hålla koll på inom sjukvården och kommunernas omsorg. Det är väldigt mycket för en äldre som är sjuk, förklarar Karl Ljungström, verksamhetsledare på Äldrehälsa Kronoberg.

Utgår från de äldres behov
För att veta hur man skulle förbättra vården och omsorgen visste man att ett omfattande arbete behövde ske. Intervjuer gjordes med ett 60-tal av de äldre sjuka och dess anhöriga där man analyserade svaren för att på djupet ta reda på behoven.

– Det är inte alltid så lätt att ta reda på hur man kan förbättra något genom att bara lyssna på vad folk önskar. Dessa personer är redan inne i vårdsvängen och för att hitta nya idéer och lyckas med att hitta ett nytt tänk behöver man egentligen helt nya vägar. Vi fick jobba tillsammans med de äldre för att få både dem och oss själva att se det ur ett annat perspektiv, säger Karl.

Läs mer om Region Kronobergs arbete för de äldre

Flera fokusområden
Svaren från intervjuerna gav snart underlag för flera huvudspår i arbetet, något man valde att kalla för fokusområden.

Ett exempel var, enligt Karl, att många av de äldre ofta var tvungna att åka iväg rätt långt för och söka upp vård när de kände sig sjuka och dåliga. Där tog man upp frågan om hur vård direkt i hemmet skulle upplevas, något som blev ett av de fyra fokusområdena man tog fram.

– Ett annat område som vi märkte av och fokuserade på var omhändertagandet av de äldre på vårdcentralerna. Vi ville göra de speciellt utformade för de multisjuka. Jämför med att det finns barnavårdscentral på vårdcentralerna som en självklarhet men så var det inte för de äldre, säger Karl.

Man märkte även att planeringarna för patienter när de skulle skrivas ut från sjukhus inte funkade optimalt. Planeringarna valde man nu istället att ha hemma hos dem för att få se på deras verkliga vardag, där man direkt ser vad som faktiskt behövs och vad de har för behov.

– Där såg vi även att vi behövde ta fram en enhet på sjukhuset med en alldeles speciell inriktning för multisjuka äldre. De arbetar och fokuserar på de akut sjuka äldre och deras behov, fortsätter Karl.

Stora framgångar
Kommunen och landstingen har sedan starten varit med som likvärdiga medlemmar och drivit projektet gemensamt. Karl förklarar att arbetet visat goda resultat och lett till stora framgångar.

– Vi har som exempel sett en klar minskning i belastning på vårdcentralers mottagningar från multisjuka. Dels tack vare att sköterskorna känner deras patienter och deras behov och kan hjälpa dem därefter, plus att patienterna vet om att de kan ringa direkt till dem för att få den hjälp de behöver när de behöver den.

– Det är också väldigt positivt att fler kan få hjälp hemma. Då kan de som inte måste åka till sjukhus få den uppmärksamhet och hjälp som de är i behov av, säger Karl och avslutar:

– Trygghet betyder allt, det ska vara enkelt att få hjälp när man är gammal och sjuk!

Presenteras av:

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att med utgångspunkt i individens behov, utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov.

Arbetet drivs av kommuner, slutenvård, primärvård i organisationsövergripande samverkan.

Äldrehälsa vilar på en grund där fokus ligger på den äldres och närståendes upplevelser framför respektive organisations och verksamhets specialistområde. Arbetsmetoden är baserad på Innovationsguiden, SKL:s modell för användardriven innovation.