Nettonollutsläpp i sikte för Sandvik

Sandvik har anslutit sig till Science Based Targets initiative med målet att nå nettonollutsläpp. Den största påverkan uppstår när kunder använder bolagets produkter, men Sandvik arbetar också för att minimera påverkan från sin egen verksamhet. Hundratals lokala projekt visar hur medarbetarna tillsammans bidrar till skiftet mot mer hållbara affärer.

Miljöpåverkansprojekt (Environmental Impact Projects, EIP) har i en eller annan form drivits inom Sandvik i många år.
– Det började av två skäl, säger Mats Alvem, chef för miljö och arbetsmiljö på Sandvik Mining and Rock Solutions. Dels ville vi bli mer energieffektiva och dels fanns det EU-lagstiftning som ställde nya krav. Nu har fokuset breddats till att omfatta hela miljöområdet.

När Sandviks hållbarhetsmål för 2030 fastställdes år 2019 ökade antalet EIP:er dramatiskt och för närvarande pågår hundratals projekt. Hållbarhetsmålen för 2030 är ambitiösa, inte minst de mål som siktar på att halvera företagets koldioxidpåverkan och skapa minst 90 procent materialcirkularitet genom hela värdekedjan, vilket är direkt relaterat till klimatkrisen.

– För att mäta framstegen har vi en objektiv process för nyckelresultat, säger Mats W Lundberg, hållbarhetschef på Sandvik Group. Att halvera koldioxidutsläppen till 2030 är en tydlig ledstjärna. Så om 2025 är halva vägen till 2030 måste vi ha uppnått hälften av målen till 2025.

Lundberg säger att även om man beaktar de missvisande siffror som orsakats av den minskade produktionen på grund av pandemin, är Sandvik på rätt väg för att nå sina klimatmål. Och de många EIP:er som äger rum inom alla affärsområden spelar en viktig roll.

– Vi är en mycket decentraliserad organisation, fortsätter Mats Alvem. Våra affärsområden har ansvaret för hur de ska nå målen även om det är obligatoriskt för dem att ha EIP:er inom vissa områden, som energi och koldioxidminskningar.

Men det är integrationen av affärsverksamhet och hållbarhet som är nyckeln till framgång.
– Att omfamna hållbarhet på det sätt som vi har gjort är bra för affären, säger Mats W Lundberg. Och att integrera det i allt vi gör är verkligen smart eftersom det handlar om att hantera resurser, vilket innebär att man inte slösar bort något och därigenom, exempelvis får lägre råvarukostnader inom produktionen.

Att bidra till att Sandviks kunder blir mer hållbara är kanske det allra viktigaste affärsmålet för hållbarhetsmålen för 2030. Genom att säkerställa energieffektivitet och minskningar av avfall och koldioxidutsläpp i varje produktions- och processled får kunden en mer produktiv lösning med ett lägre koldioxidavtryck.
– Många EIP:er har att göra med avfall och cirkularitet, säger Alvem. Vid anläggningen i Västberga utanför Stockholm har man till exempel installerat värmepumpar som skickar spillvärme tillbaka till fjärrvärmesystemet för användning i Stockholms stad. Vi tittar på hur vi kan samarbeta med leverantörer och kunder för att utveckla de produkter som kunderna behöver för att lyckas.

För ett ingenjörsföretag som Sandvik är innovationer som dessa viktiga för framtiden.
– Mycket handlar om integrera hållbarhetsinnovationerna i affärsverksamheten, säger Lundberg. Vi tittar på hur vi kan samarbeta med leverantörer och kunder för att utveckla de produkter som kunderna behöver för att lyckas. På så sätt sänker både vi och kunderna vår miljöpåverkan.

Miljöförbättringsprojekt på Sandvik
- Sammanlagt 500 EIP:er har slutförts eller pågår.

- Genomsnittlig längd för ett EIP är cirka 9–12 månader. Vissa större projekt kan pågå i många år.

- Varje EIP innehåller en uppskattning av den förbättring som kommer att ske, till exempel energiminskning eller övergång från fossila bränslen till förnybar energi.

- Alla EIP bidrar till ett av de fyra målen för hållbarhet 2030: Mer än 90 procent cirkularitet, halverad koldioxidpåverkan, noll olyckor och ett etiskt förhållningssätt.

Läs mer om Sandviks hållbarhetsarbete här