Ökat fokus på rehabilitering – en stöttepelare i vårdkrisen

Vården i Sverige står inför stora utmaningar. Personalbrist, långa vårdköer och hög belastning i kombination med krav på digitalisering sätter press på såväl personal som vårdsektorn i stort. Här behövs det lösningar som ger ringar på vattnet – och att öka följsamheten till ordinerad rehabilitering är ett steg på vägen.

Traditionellt behandlas patienter med operation eller medicin och det finns en tydlig struktur och tillvägagångssätt för att följa upp ordinationen. Men för att patienten ska kunna läka och bli frisk är rehabilitering i form av träning minst lika viktigt, och här brister sjukvården idag, menar Ingela Sjölin, leg fysioterapeut samt vd och grundare av Scandinavian Phystec AB och Pedatim.

– Följsamheten till ordinerad rehabilitering är alldeles för låg idag och det har flera orsaker, däribland att patienter får ordination oftast muntligen, som då kan vara svår att komma ihåg och följa. Samtidigt har vårdpersonalen hög arbetsbelastning och hinner inte följa upp att rehabiliteringen blir gjord. Resultatet blir att patienter kan behöva stanna på sjukhusen längre än nödvändigt vilket i sin tur kan leda till längre vårdköer, platsbrist, komplikationer för patienten och stressad personal.

Träning är lika viktigt som medicin
Med målet att öka och underlätta följsamheten för ordinering skapade Ingela produkten Pedatim, en digital träningstavla som är byggd på vetenskap gällande beteendeförändring.

– Karolinska Institutet har publicerat tre studier på Pedatim som visade att tavlan engagerade och motiverade både personal och patienter samt att den underlättade resursfördelning hos personalen och frigjorde tid till patienter som behövde extra stöd, säger Ingela.

Studierna visade också att de som använde tavlan under rehabiliteringen rörde på sig 300 procent mer och kunde bli utskrivna från sjukhuset ett vårddygn tidigare. Detta är en stark indikator på vikten av en tydlig och strukturerad ordination för att följsamheten till rehabilitering ska öka. Pedatim kan således vara en av de faktorer som ger ringar på vattnet för att lösa vårdkrisen. Detta visas i följande exempel:

I Sverige finns 21 000 vårdplatser inom slutenvården och medelkostnaden är 15 500 kr* per vårdplats och dygn. Vården skulle kunna frigöra över 150 000 vårddygn eller motsvarande 2,3 miljarder kronor årligen om Pedatim används vid 10 procent av vårdplatserna. Här finns en enorm potential.

– Vi behöver ett ökat fokus på rehabilitering inom vården, men det kräver också att sjukvården öppnar upp för den här typen av idéer. Pedatim är ett hjälpmedel som är enkelt att implementera och lära ut och som kan göra stor skillnad i det långa loppet och bidra till att vi i längden kan vårda fler patienter med befintliga resurser, avslutar Ingela.

 

 

 

Studier:

Objectively measured mobilisation is enhanced by a new behaviour support tool in patients undergoing abdominal cancer surgery. (2019). Porserud, Andrea et al. European Journal of Surgical Oncology, Volume 45, Issue 10, 1847 – 1853.

Like I said, I would not have likely gotten up otherwise: patient experiences of using an Activity Board after abdominal cancer surgery. (2022) Porserud, Andrea et al. Disability and Rehabilitation, DOI: 10.1080/09638288.2022.2048097

Healthcare professionals’ Experiences of using the activity board as a tool for postoperative mobilization in patients after abdominal cancer surgery. (2022). P. Karlsson, A. Porserud, M. Hagströmer, M. Nygren-Bonnier. The Journal of Cancer Rehabilitation. Vol.5 (2022), pag. 90 – 97

*Enligt SKR KPP databas somatisk vård från 2021. Se länk för referens.

https://statva.skl.se/SASVisualAnalyticsViewer/guest.jsp?reportPath=/Web/Prod/Rapporter/Publik/KPP/KPP_BAS_RAP/&reportName=KPP_SOM_BAS_SV_PUBLIK&commentsEnabled=false&appSwitcherDisabled=true&propertiesEnabled=false&reportViewOnly=true

Pedatim startade som en analog produkt redan 2012. Idag är det en digital produkt som erbjuds till vården i form av en SaaS-lösning.

Läs mer på www.phystec.se