Mats Konradsson med sin syster Åsa Konradsson-Geuken. Åsa är docent i farmakologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Schizofreniförbundet. Foto: Jonas Geuken
Mats Konradsson med sin syster Åsa Konradsson-Geuken. Åsa är docent i farmakologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Schizofreniförbundet. Foto: Jonas Geuken

Schizofreni – en folksjukdom

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som drabbar c:a 0.4-1% av världens befolkning och innebär mentala störningar samt förändrad verklighetsuppfattning. Sjukdomen är i de flesta fall av kronisk karaktär och leder till en genomsnittlig livsförkortning med c:a 15 år jämfört med befolkningen i stort.

Skrivet av: Åsa Konradsson-Geuken, docent i farmakologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Schizofreniförbundet.

Min bror insjuknade i schizofreni när jag var 14 år gammal. Min värld rasade samman och min brors sjukdom skulle komma att förändra mitt liv för alltid. Sjukdomen har såklart orsakat mycken sorg men den har också givit mig positiva erfarenheter och en enorm drivkraft att försöka förstå sjukdomen på ett djupare plan. Genom min brors sjukdom har jag också fått en ökad empati för andra människor som uppvisar ett avvikande beteende. Det är snarare så att människor med någon form av psykisk funktionsvariation kan se vardagliga ting på ett annat sätt och även har en förmåga att beskriva dessa på ett sätt som stimulerar mig.

Om min bror inte drabbats av schizofreni så hade jag varken doktorerat, blivit schizofreniforskare eller docent i farmakologi med fokus på utvecklingen av nya och bättre läkemedel mot schizofreni. Jag hade heller inte suttit som styrelseledamot i Schizofreniförbundet på riksnivå. Det är min brors sjukdom som gjort att jag är där jag är idag.

Schizofreniförbundet är av staten en erkänd handikapporganisation med ca 2300 medlemmar, som stöder personer som drabbats av schizofreni och liknande psykossjukdomar samt deras anhöriga. Tillsammans arbetar vi för att nå konkreta förbättringar som kommer personer med psykiska sjukdomar och deras anhöriga till del i vardagen. Målet är högkvalitativ vård och rehabilitering som rättar sig efter individens unika behov och förutsättningar. Personer med svår psykisk sjukdom ska få hjälp med att forma ett självständigt liv ute i samhället efter avslutad sjukhusvård.

Schizofreniförbundet är en viktig part som påtryckargrupp både på riks- och lokalnivå i frågor som rör denna patientgrupp. För att nå ut med rätt information och kunskap, och för att uppnå konkreta förbättringar och minska stigmatiseringen i samhället så bedriver Schizofreniförbundet flera olika projekt, tex:

 StigmaWatch - arbetar för korrekt rapportering av psykisk sjukdom i svenska medier för att minska stigmatiseringen.

Bättre psykosvård –  riktar sig till beställarpolitiker och vårdorganisationer med syfte att minska återfall i psykos vid schizofreni eller liknande psykossjukdomar. Fokus i kampanjen är: ”Bättre psykosvård genom bättre beställningar”.

BUSKUL – ett uppsökande projekt för att stödja barn och unga i framför allt socialt utsatta områden och som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom.

Prospect – utbildningsprogram för själverfarna, anhöriga och personal inom vård och omsorg.

Schizofreniförbundets projekt finansieras av: Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

 

Presenteras av:

Symtom vid schizofreni delas in i tre grupper

- Positiva symtom (psykos): hallucinationer och vanföreställningar.

- Negativa symtom: känslomässig avtrubbning, brist på motivation och glädje.

- Kognitiva störningar: svårigheter att fokusera, att vara uppmärksam och klara av ett ordnat tänkande samt brister i minnesfunktioner, verbal förståelse och i abstrakt tänkande.

Läs mer på:
www.schizofreniforbundet.se

E-post: office@schizofreniforbundet.se
Växelnummer: 08-545 559 80