Porträttbild: EdelPhoto

Nu måste regeringen ta ansvar för äldreomsorgen

Bristen på geriatriker, geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i många kommuner leder till helt ohållbara brister i den kommunala äldresjukvården, menar SPF Seniorerna. Behovet av läkare med specialistkunskap om äldres sjukdomar ökar stort när befolkningen åldras. SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården.

En fråga som SPF Seniorerna drivit under decennier handlar om betydelsen av att vård- och omsorgspersonal har kunskap om åldrandet och om äldres sjukdomar. Bakgrunden är att äldre vård- och omsorgstagare ofta är i behov av särskilt komplicerade vårdbedömningar och åtgärder. Genom åren har alla partier intygat relevansen i kravet. Men utfallet i verkligheten är inte tillräckligt – även om det är de flesta eniga.

– Tillgången på personal med specialistkompetens inom geriatrik är mycket dålig, säger Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor. Utbildningar och kompetens inom geriatrik har inte ökat i takt med att det blir allt fler äldre. Andelen geriatriker inom hälso- och sjukvården har varit oförändrad under årtionden, mellan 5 och 6 geriatriker per 100 000 invånare. Mellan 2013 och 2018 minskade antalet med 2 procent. Trots att Socialstyrelsen redan 2011 bedömde att det skulle behövas cirka 700 nyutbildade geriatriker fram till 2025 har utbildningstakten inte ökat alls.

En annan stor brist är den ojämna geografiska fördelningen, enligt Gösta Bucht. I flera regioner fanns det 2018 enstaka eller inga geriatriker – medan regionen med Sveriges yngsta befolkning, Stockholm, har dubbelt så många geriatriker som rikssnittet. SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården, i både regioner och kommuner. Kvaliteten på vården och omsorgen av äldre får inte bestämmas utifrån var man bor. Sjukvården måste anpassas efter verkligheten. Vi vill att regeringen gör en särskild satsning för att kraftigt öka antalet geriatriker, regionerna ska tvingas prioritera och planera för fler utbildningsplatser i geriatrik.

SPF Seniorerna kräver:
Anställ fler läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens – utbildningen ska vara lika i hela landet. Inför en kontinuerlig och flexibel kompetenshöjning som anknyter till aktuella vård- och omsorgsproblem. Den medicinska kompetensen måste höjas i den kommunala sjukvården, både på ledningsnivå och hos dem som arbetar närmast de äldre.

Läs mer på www.spfseniorerna.se