Britta Björkholm, generaldirektör för SBU. Foto: Magnus Glans.

Alltmer forskning om socialtjänst

En jämlik socialtjänst baserad på välgjord forskning står i fokus för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. SBU tar fram vetenskapliga underlag utifrån denna tanke.

– Att socialtjänstens insatser bygger på välgjord forskning om vad som fungerar, det är viktigt för hela samhället. Men forskning om insatser och metoder i socialt arbete sker utifrån delvis andra förutsättningar än inom exempelvis sjukvård och tandvård.
Det säger Britta Björkholm, generaldirektör för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.
SBU hjälper till att sortera fram pålitlig vetenskap för vården och socialtjänsten.
SBU gallrar. Och granskar. Och värderar. Inte sällan blir det bara ett fåtal pålitliga studier kvar att dra slutsatser från av de – ibland tiotusentals artiklar – som fångas upp i SBU:s sökning. Som kan gälla allt från familjehemsvård till äldreomsorg.

Granskning av kvalitet är viktigare än någonsin i den allt stridare strömmen av forskningsartiklar. SBU har verktygen och spetskompetensen, konstaterar Britta Björkholm.

– Vi tar oss an forskningsfrågor som vi bedömer som extra angelägna. Men SBU får också specifika uppdrag, till exempel från regeringen. Vi gör även underlag till andra myndigheter, till exempel Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Socialstyrelsen. Som en del i den statliga kunskapsstyrningen tar Socialstyrelsen fram vägledningar för socialtjänsten. Dessa görs i enlighet med evidensbaserad praktik (EBP). I EBP är det vetenskapliga underlaget en del av flera. Andra aspekter kan vara beprövad erfarenhet och vilka förutsättningar som finns praktiskt och organisatoriskt. Även om det saknas vetenskapligt underlag för en insats så behöver det inte betyda att insatsen är verkningslös, vi vet bara inte säkert. EBP innebär även att man tar hänsyn till den enskilde individens behov av stöd.

Årligen tar cirka 800 000 personer del av insatser inom svensk socialtjänst. Det gäller till exempel äldre, barn och unga, familjer och personer som behöver försörjningsstöd. Men hur mycket evidens finns det för att effekten blir den önskade? När SBU till exempel undersökte vilka insatser som användes för barn och unga som behöver socialtjänstens stöd identifierades 102 insatser. Av dem var det bara nio som hade ett starkt vetenskapligt stöd.

Men kunskapen över hela området förbättras, berättar Knut Sundell, sakkunnig inom socialtjänst på SBU:
– Nu publiceras ungefär en studie i veckan där man mäter effekten av en insats, det är en dramatisk ökning sedan 1990-talet då det publicerades en handfull om året.
Forskning och evidens blir alltmer efterfrågat i socialtjänstens utveckling. SAVRY, TFCO, ILS, IPS – alla dessa förkortningar är exempel på granskade metoder och insatser som håller på att förändra praxis i svensk socialtjänst.
– Socialtjänsten behöver bra underlag för att kunna välja effektiva insatser och metoder och inte lägga resurser på sådant som inte fungerar, säger Knut Sundell.
SBU har utvärderat forskningen inom socialtjänstens områden, bland annat om våld i nära relationer, insatser för barn och unga, äldreomsorg, substansbruk samt insatser vid funktionsnedsättning.

Läs mer på vår webbplats www.sbu.se

Förkortningar:

SAVRY, Structured Assessment of Violence Risk in Youth, är ett instrument för bedömning av risk för våldsamt beteende eller annat allvarligt kriminellt beteende bland ungdomar
TFCO, Treatment Foster Care Oregon, är en modell för förstärkt familjehemsplacering för barn och ungdomar
ILS, Independent Living Services, ger stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård
IPS, Individual Placement and Support, innebär individanpassat stöd till arbete

Läs SBU:s rapporter på www.sbu.se