Framtiden är klimatpositiv

Stockholm Exergi ser till att stockholmarna får el, värme och kyla samtidigt som de erbjuder lösningar för att hantera stockholmarnas avfall. Ett arbete som nu sker med ett mål om att ha en klimatpositiv verksamhet redan 2025.

Stockholm Exergi har en historia av innovation och offensiva hållbarhetsmål. Och att hela tiden flytta fram gränserna för vad som är möjligt har gett resultat. Trots att Stockholm fortsätter växa, fortsätter utsläppen minska. Faktum är att stockholmarna idag skapar en stor del av sin egen värme själva.

Ett nytt sätt att utvinna energi
Stockholm Exergi har nämligen ställt om sin verksamhet till att utvinna energi ur samhällets restavfall, och att återvinna energi från avloppsvatten och datahallar. Samtidigt som man arbetar hårt för att minska utsläppen från kraftvärmeverken genom att fasa ut fossila bränslen helt och hållet. I år stängdes den sista koleldade pannan för gott, och all planerad användning av kol upphör nu helt. Samtidigt byggs en sorteringsanläggning vid kraftvärmeverket i Brista, för att sortera ut plast, metall och matavfall så att ingenting som kan återvinnas förbränns.

Med energieffektiva lösningar och ny teknik har man arbetat hårt för att minska sina utsläpp, och därmed sin klimatpåverkan. Men får att nå målet om en klimatpositiv verksamhet saknas faktiskt en negativ pusselbit. Vi bad hållbarhetschefen Ulf Wikström att reda ut begreppen.

– När det kommer till att driva en hållbar verksamhet är målet om att bli klimatpositiv, och inte bara neutral, det viktigaste. Medan klimatneutralitet innebär att vår verksamhet inte ger några utsläpp till vår atmosfär, det vill säga går plus minus noll, innebär en klimatpositiv verksamhet att företaget aktivt bidrar till att minska mängden växthusgaser som redan finns i atmosfären. För att lyckas krävs det att vi producerar negativa utsläpp. Ett måste för att nå de globala klimatmålen, om vi lyssnar till världens forskare.

Lagring av koldioxid i jordskorpan
Och arbetet är redan igång. Under hösten 2019 invigdes nämligen den första forskningsanläggningen för bio-CCS i anslutning till anläggningen i Hjorthagen. En teknik som gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar el och värme. Koldioxid som redan är en del av naturens egna kretslopp. Den här tekniken innebär att vi kan fånga in den, och permanent lagra den flera kilometer ner i jordskorpan. Där under havets botten utanför Norges kust kommer koldioxiden ligga i tusentals år, vilket innebär att vi kan minska mängden i vår atmosfär. Alltså skapa negativa utsläpp.

Samtidigt som man utforskar möjligheterna med bio-CCS, har Stockholm Exergi även drivit en testanläggning för att producera biokol i anslutning till fjärrvärmen. Biokolet, som fungerar som en liten kolsänka i sig, är ett förkolnat växtmaterial som idag används som jordförbättrare på odlingar runtom i Stockholm. Det binder nämligen vatten och näring i marken och gör att växter klarar torrperioder bättre.

Biokolet blir till när man förbränner biomassa, trädgårdsavfall från stockholmarna själva till exempel, med hjälp av en speciell process – pyrolys. Processen genererar värme, som blir till fjärrvärme för stockholmarna, men den innebär också att det inte bildas någon koldioxid, som vid vanlig förbränning. Istället binds koldioxiden i biokolet, som sedan grävs ner i våra odlingar. Det blir en stabil, säker och hållbar kolsänka som dessutom ökar jordens bördighet och gör så att det växer bättre. Dubbelt grönt helt enkelt.

Arbetet för att nå det klimatpositiva målet pågår alltså för fullt. Och som stockholmare är du per automatik en del av det. Eftersom du är en del av kretsloppet som värmer din stad. Ett kretslopp som snart kan titulera sig själv klimatpositivt.

Så arbetar Stockholm Exergi mot det nya målet:

• En storskalig anläggning för Bio-CCS vid Värtaverket skulle medföra en kolsänka på 800 000 ton årligen vilket motsvarar utsläppen av koldioxid från Stockholms biltrafik.

• Storskalig anläggning för biokol. Efter att testanläggningen visat sig effektiv planeras nu för en stor anläggning för produktion av fjärrvärme och biokol.

• Effektivare avfallssortering. Med den nya sorteringsanläggningen i Brista minskar andelen plast, metall och matavfall i avfallet som förbränns. En liknande anläggning planeras även vid Högdalenverket.

• Utfasning av kol. I år, 2020, stängdes den sista koleldade pannan och satte därmed punkt för all planerad användning av kol.

Läs mer här: https://www.stockholmexergi.se/