Daniel Gustafsson, Avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Samverkan blir möjliggörare för en snabbare grön omställning

Det pågår just nu en stor industriell förändring i Sverige, när företagen ska skapa nya möjligheter i den gröna omställning som nu pågår. En omställning som gör att det nu mycket snabbt också kommer att behövas mer el i vårt samhälle än vi har tillgång till idag. För att lyckas med det här är nya samverkansformer ett måste för Svenska kraftnät.

När samhället snabbt behöver förändras behöver många goda krafter samverka.

– Vi måste driva den här stora infrastruktursatsningen tillsammans. Och verkligen se till att alla som på något sätt är delaktiga samlas kring utmaningen och den gemensamma vägen framåt, säger Daniel Gustafsson, Avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Med ett snabbt ökande behov av el från både nya innovativa gröna industriprojekt och befintlig industri måste tidsåtgången för att bygga nya ledningar och stationer skyndas på avsevärt. Enligt Daniel Gustafsson har det hittills tagit mellan 12-16 år från att man har fattat beslut om en ny ledning tills att den har tagits i drift. Svenska kraftnät har därför som systemansvarig myndighet och med ansvar för transmissionsnätet givit samverkan med andra aktörer en nyckelroll. Av central vikt måste tillståndsprocesserna för nätutbyggnad men även elproduktion påskyndas. I Norrbotten liksom Västra Götalandsregionen har en ny samverkansform skapats.

– Initiativen har regionerna själva tagit. Syftet är att underlätta den gröna omställningen genom att samla aktörer och verksamheter med olika intressen på regional nivå. Därigenom kan aktörer dela erfarenheter och hitta lösningar för att snabba på omställningen, inte minst genom en effektivare tillståndsprocess för nätbyggnad, säger Daniel Gustafsson.

Svenska kraftnät ser även över sina egna processer. Ett sådant är investeringsprogrammet Fossilfritt övre Norrland, FÖN.

– Där tittar vi på hur vi kan jobba smartare, effektivare och testa nya vägar – inte minst genom samverkan – för att kraftigt minska ledtiderna i utbyggnaden av elnätet, berättar Daniel Gustafsson.

Samarbetet gynnar tillståndsprocesser
FÖN, som drivs i Norrbotten och Västerbotten, startade 2021 och blev Svenska kraftnäts pilotprojekt i den förändring som pågår. Det externa samarbetet med andra myndigheter och intressenter är tätare, vilket gynnar framkomligheten och tillståndsprocesserna. Och det behövs, då regionen bland annat fått ansökningar om att ansluta ny vindkraftsproduktion på över 15 000 MW installerad effekt. Att pilotprojektet startades i de norra delarna av Sverige är inte så konstigt då Norrbotten, tillsammans med Västra Götaland, har det största trycket på tillgång till mer el när de stora industrierna i de här regionerna ska elektrifieras.

– Vi har en situation i Sverige där vi har relativt låga elpriser, framför allt i norra delarna och i jämförelse med andra länder i Europa. Vi har en god tillgång till grön el, både fossilfri och förnybar, vilket är helt unikt. Så just den här breda samverkan vi har börjat skapa inom branschen med myndigheter, regionnätsföretag och övriga aktörer inom branschen för att korta ledtiderna är väldigt viktig och kommer möjliggöra att Sverige fortsätter vara konkurrenskraftigt, menar Daniel Gustafsson.

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet, med uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning. Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

Läs mer på: www.svk.se