Första PWR BLOK installerades vid smältverket TC Smelter i Sydafrika hösten 2020.

Stirlingmotorn – framtidens förnybara energikälla

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling är ett företag vars innovationer har potential att göra ett betydande avtryck i världen och bidra till klimatomställningen globalt. Med sin unika Stirlingteknologi har bolaget visat att det nu är möjligt att återvinna energi ur industriella restgaser. I framtiden kommer teknologin kunna skapa helt nya möjligheter för lokal och hållbar elproduktion.

Swedish Stirling, miljöteknikföretaget som grundades 2008 av Saab Kockums före detta vd Gunnar Larsson, har på bara några år utvecklat och lanserat en teknisk lösning (PWR BLOK) som gör det möjligt att tillvarata energin ur industriella restgaser och omvandla denna till elektricitet. Den unika metoden för energiåtervinning sparar inte bara stora kostnader utan minskar också kraftigt de globala koldioxidutsläppen.

– Många anser att klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga. I diskussionerna om klimatet och elbristen blir resonemangen ofta komplexa och det är ibland svårt att värdera vilka åtgärder och energiformer som är bäst ur miljösynpunkt, men att minska elförbrukning sänker alltid koldioxidutsläppen och är positivt ur både ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv, säger Gunnar Larsson vd och grundare för Swedish Stirling.

Bolaget har valt att introducera sin unika lösning för energiåtervinning i Sydafrika och har på kort tid skrivit avtal och avsiktsförklaringar med hela den sydafrikanska ferrokromindustrin. Nyligen tecknade man även en avsiktsförklaring med tyska SMS group – som är en av världens ledande leverantörer av anläggningskonstruktion och maskinteknik för de globala stål- och aluminiumindustrin – om att använda PWR BLOK för energiåtervinningsprojekt på den europeiska marknaden.

Varje PWR BLOK är mindre än en normal svensk stadsbuss, innehåller 14 Stirlingmotorer och levererar en årlig nettoeffekt på 3 500 MWh, vilket motsvarar normalförbrukningen för ca 700 hushåll.

Det är dock inte bara inom metallproduktion som industriella restgaser förkommer i stora mängder. Petroleumindustri, återvinningsindustri, reningsverk och jordbruk är andra områden med stora mängder brännbara restgaser. Det samlade energiinnehållet i restgaser från dessa industrier skulle räcka för att förse hela Afrika med elektricitet om den återvanns. Swedish Stirling har därmed en stor framtida marknad för PWR BLOK, men bolaget nöjer sig inte med detta.

– Vår vision sedan grundandet är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet, berättar Gunnar Larsson.

De restgaser som bolagets stirlingmotorer idag omvandlar till elektricitet innehåller bland annat stora mängder vätgas. Just vätgas är ett av de framtida bränslen som många idag ser som ett av de viktigaste i strävan att komma bort från beroendet av fossila klimatskadliga bränslen.

– Vårt initiala fokus är att omvandla restgaser till el, men vi vet att i framtiden kommer allt mer av världens elproduktion behöva vara helt förnyelsebar, ske lokalt och i småskaliga anläggningar. Stirlingteknologi är då en synnerligen attraktiv lösning som kan drivas med vätgas, etanol, biogas eller andra bränslen. Med våra Stirlingmotorer och ett förnyelsebart bränsle är det möjligt att producera förnybar elektricitet dygnet runt, och oberoende av väder och vind. Inga dyra lagringslösningar krävs heller. Vi kommer att kunna producera elektricitet småskaligt och lokalt, exempelvis på platser där det inte är lönsamt med utbyggnad av elnät, eller när kapaciteten inte räcker till, avslutar Gunnar Larsson.

Swedish Stirling AB är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet STRLNG. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolagets produktionsanläggning i Sibbhult.

Läs mer på swedishstirling.com