Byggbranschen ökar takten i hållbarhetsarbetet

En digitaliserad byggprocess ger förutsättningar för ökad automation och nya sätt att arbeta, vilket i sin tur inte bara ger sänkta kostnader, kortare tider och möjlighet till mer innovativ byggnation utan också ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

I samband med Nordic BIM Summit 2022 samlades nordiska företrädare för branschen i Stockholm och Oslo för att bland annat diskutera hur man kan agera mer hållbart. En av de största utmaningarna är att följa upp de målsättningar som sätts upp för varje projekt och se till att det verkligen sker även i praktiken. Däri ligger att förstå hur alla olika steg från arkitekter till ingenjörer och entreprenörer ska kunna tas för att uppfylla kraven och samtidigt visa att det genomförs i praktiken. Här är digitala verktyg en möjliggörare, genom vilka man kan följa hur det dagliga arbetet förhåller sig till de visioner och mål man har i ett projekt.

Under eventet diskuterades vad som påverkar branschen att gå i rätt riktning. Ett antal utmaningar diskuterades bland hur utvecklingen påverkas av att branschen är konservativ, om det behövs än tydligare regelverk och om det är möjligt att nästa steg kliv genom ett starkare samarbete

– Det finns av en stark vilja inom bygg- och fastighetsbranschen att bidra till att lösa aktuella samhällsutmaningar. Samtidigt behövs en tydligare kravställning vid upphandlingar, att statliga bolag går före i nya sätt att bygga och andra mer övergripande aktiviteter för att vi ska komma snabbare till målet, förklarar Per Carlsson, Senior Director Building & Infrastructure på Symetri

Vi ser nu ett större intresse för att jobba mer tillsammans över disciplingränserna, att fler ser till projektets bästa i stället för enskilda delmål. Samtidigt ser vi också effekter av att fler och fler använder mer och fler digitala verktyg.

TIDIG SAMORDNING BEHÖVS Det handlar om att inkludera många fler aktörer redan under planeringsfasen. – Idag tvingas byggherren till många ändringar under byggets gång då man inte samordnat olika kompetenser på förhand. Alla som ska vara delaktiga under bygget behöver redan från början få en gemensam bild av vad som ska åstadkommas, så att deras olika lösningar fungerar tillsammans och ger bästa möjliga effektivitet under bygget.

Ett av de digitala verktyg som funnits länge, och som nu får en ökad betydelse är BIM, Building Information Modelling.

– Att digitalisera hela byggprocessen är ett omfattande arbete, därför har man utvecklat olika nivåer på BIM som visar i vilken utsträckning digitaliseringen införts, man kan tala om "BIM-nivå 2-efterlevnad" för att visa hur ett visst byggprojekt genomförs. De nivåer man talar om går från 0–3, där tre är en fullständigt genomförd digital process.

– På Symetri har vi även utarbetat en nivå 4, som handlar mer om byggnadens hela livscykel. Nivå 0–3 avser främst byggprocessen, men vi anser det är viktigt att man redan på förhand planerar för hur all data ska förvaltas under byggnadens livscykel, vid reparationer etc. Nivå 4 är den målsättning vi jobbar efter och inkluderar begrepp som digitala tvillingar.

Nordic BIM Summit 2023. På Symetri bidrar de aktivt till att branschen digitaliseras i snabbare takt och därmed kan öka takten i hållbarhetsarbetet.

– Ett av de sätt vi gör det på är att vid olika tillfällen samla smarta människor som kan mötas och gemensamt hitta nya lösningar. I april 2023 samlar vi återigen våra nordiska kunder för att höra hur långt de har kommit i hållbarhetsarbetet, vilka erfarenheter de kan dela med sig av och hur man tar nästa steg avslutar Per Carlsson.