Ett hållbart samhälle med preventiv sjukvård 

Preventiv sjukvård gör det möjligt att förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller förvärras hos en person med sjukdom. Trots det satsas en väldigt liten del av vårdens resurser på förebyggande åtgärder visar en rapport gjord på uppdrag av PwC, tillsammans med bolagen Tamro, Abbvie, Apoteket AB och Roche Diagnostics. 

Rapporten bygger på en studie genomförd av Kantar Sifo med syfte att belysa svenskarnas bild av sitt eget hälsotillstånd och vilja till egen monitorering. Studien visar att medborgarna har en stor vilja att följa och förbättra sin hälsa, men att vården saknar förutsättningar att möta dessa behov.  

– Ungefär fyra procent av den totala sjukvårdsbudgeten läggs på att förebygga sjukdomar. Sjukvården skulle kunna avlastas av andra aktörer med medicinsk kompetens, till exempel legitimerad apotekspersonal, som idag är en underutnyttjad resurs i förhållande till sin kompetens, säger Ina Caesar, PhD, specialist inom hälso-och sjukvård på PwC Sverige.
 

Vikten av kontinuerlig uppföljning
Vidare visade studien att patienter vill följa sin hälsoutveckling och sina läkemedelsbehandlingar, och de vill dela med sig av sin egeninsamlade hälsodata till vården för att underlätta uppföljning.  

Vården har idag inte möjlighet att följa upp patienternas egeninsamlade hälsodata trots att man vet att det hade gett ett bättre resultat. Det finns i huvudsak tre orsaker till detta:  

  • Gällande lagstiftning gör det svårt för vården att använda patienternas hälsodata.  
  • Det finns för många olika tekniska lösningar som blir komplexa för vården att hantera. Här behövs ett tydligare plattformstänk för att möjliggöra ett bredare användande.  
  • En tredje utmaning är att allt drivs i projektform. När projektet är slut så avslutas även insatsen mot patienten och stödet försvinner.  

– Vi behöver långsiktighet och kontinuitet! Det krävs nya samarbetssätt mellan privata och offentliga aktörer för att stärka individers möjligheter att ta hand om sin egen vård, menar Jesper Olsson, affärsutvecklare på Tamro och doktor inom medicinsk innovation, ledning och förbättringskunskap. 

Tamro är en oberoende aktör som i dagsläget driver flera initiativ med fokus på att stärka individers möjlighet att ta hand om sin egen vård.  

– Att koordinera vårdens aktörer i att etablera ett digitalt stöd till patienter och skapa mötesplatser där innovation kan stimuleras ser vi som en del i att göra den svenska hälso- och sjukvården redo inför de utmaningar som väntar, både idag och i framtiden, avslutar Jesper Olsson.  

  

Faktaruta:  

 

Läs mer i preventionsrapporten! Fem förslag som kan bidra till ett mer hälsofrämjande och hållbart samhälle. 

Ladda ner rapporten: http://www.tamro.se/nyheter/prevention-i-halsovarden/
Ladda ner rapporten:https://www.pwc.se/sv/branscher/halso-sjukvard/prevention.html 

Presenteras av:

 

Vårt uppdrag är livsviktigt och det driver oss framåt

Tusentals människors hälsa och ibland även liv hänger på att vi på Tamro varje dag levererar läkemedel i rätt tid och i perfekt skick till landets apotek och sjukhus, patienter och medborgare. Vi har en oberoende och unik roll i det svenska systemet. Oberoende genom att vi inte äger några apotek eller läkemedel. Unik därför att vi efter snart 100 år i branschen har byggt upp ett starkt förtroendekapital från alla aktörer. Med dessa värden i ryggen kan vi arbeta med allas bästa för ögonen: myndigheter, tillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter.

Tamro vill bidra till en god och jämlik hälsa i hela landet liksom ett vård- och omsorgssystem som sätter individen i främsta rummet, är långsiktigt hållbart och nyttjar samhällets samlade resurser på bästa sätt. Vi verkar i gränssnittet mellan invånaren, industrin, vården och apotek för att utveckla nya värdeskapande tjänster som stärker vår roll som, integratör, innovatör och tjänsteleverantör till vårdens ekosystem – vi har ett viktigt uppdrag i den svenska värdekedjan för välbefinnande. 

 

Kontakt: 
Jesper Olsson, Affärsutvecklare, doktor inom medicinsk innovation, ledning och förbättringskunskap på Tamro
jesper.olsson@tamro.com

Ina Caesar, PhD, Specialist hälso - och sjukvård PwC Sverige.  

ina.caesar@pwc.com